XXIII sesja VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota 29.03.201222.03.2012

XXIII sesja VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota 29.03.2012

22.03.2012


Białe Błota, dnia 21 marca  2012 r.
 
RGK.0002.3.2012     

 
 
Na podstawie art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ), zapraszam na XXIII Sesję VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbędzie się dnia 29 marca 2012 roku (czwartek) o godzinie 13:00 w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a.
 
 
 
 Podstawa prawna do zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy:
Art.25, ust.3 – Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. )
 
 
Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie XXIII Sesji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad XXII Sesji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
5. Informacja Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
a) Komisja Budżetu i Finansów;
b) Komisja Rewizyjna;
c) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
d) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.
7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
8. Informacja Prezesa NZOZ Elmed dotycząca realizacji umowy pomiędzy NZOZ Elmed, a Gminą Białe Błota na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach NFZ.
9. Informacja Wójta na temat:
- działań gminy zmierzających do popularyzacji sportu i aktywizacji całego środowiska lokalnego (dzieci, młodzież, dorośli, niepełnosprawni);
-  wykorzystania gminnych obiektów sportowych;
-  strategii rozwoju sportu gminnego.
10. Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej w zakresie:
-  Diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie w gminie Białe Błota za rok 2011;
-  Sprawozdania z działań Zespołu Interdyscyplinarnego za rok 2011.

11. Podjęcie uchwał:
 
1. w sprawie przyjęcia  rezygnacji z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Gminy;
2. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Białe Błota;
3. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego Rady Gminy Białe Błota;
4. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy białe Błota w kadencji 2010 – 2014;
5. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.;
6. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie ulic Łochowskiej i Ptasiej w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota;
7. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie ulic Szkolnej i Albatrosa w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota;
8. w  sprawie nabycia nieruchomości gruntowej;
9. w  sprawie nabycia nieruchomości gruntowej;
10. w  sprawie nabycia nieruchomości gruntowej;
11. w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych;
12. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Białe Błota;
13.  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania oraz rozliczania dotacji celowych na realizacje zadań własnych gminy wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska
14.  w sprawie akceptacji kierunku działania Wójta Gminy Białe Błota;
15. w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej w formie dotacji na dofinansowanie zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1537C Trzciniec – Ciele – Kruszyn Krajeński. Odcinek od skrzyżowania ulica Gęsia Osiedle do skrzyżowania ul. Lipowa, Topolowa, długość odcinka ca 2,6 km”
16.  zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg publicznych na terenie Gminy Białe Błota;
17.  w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota;
18.  zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego w kadencji 2010 – 2014;
19. w sprawie wyrażenia/niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki;
20. w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i utworzenia Centrum Obsługi Edukacji i Sportu i nadania mu statutu;
 
 
12. Interpelacje i zapytania  radnych.
13. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
14. Odpowiedzi na wnioski i  zapytania radnych.
15. Wolne wnioski i zapytania.
16. Udzielanie odpowiedzi na zapytania.
17. Zakończenie obrad XXIII sesji VI Kadencji.


 
Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Białe Błota
 
Henryk Sykut


  Projekty uchwał do pobrania:
1 (56kB) pdf
2 (57kB) pdf
3 (91kB) pdf
4 (56kB) pdf
5 (76kB) pdf załączniki (152kB) plik
6 (77kB) pdf
7 (76kB) pdf
8 (68kB) pdf
9 (70kB) pdf
10 (69kB) pdf
11 (72kB) pdf
12 (84kB) pdf
13 (67kB) pdf
14 (71kB) pdf
15 (79kB) pdf
16 (57kB) pdf
17 (71kB) pdf
18 (63kB) pdf
19 (488kB) pdf
20 (502kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Natalia Sadłowska (22 marca 2012)
Opublikował: Magdalena Maison (22 marca 2012, 12:28:51)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (26 marca 2012, 13:30:09)
Zmieniono: załączniki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 461