Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 24) starsze karty »
numer wpisu:

19/2020

data: 17 lipca 2020
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Zawiadomienie o ponownym zebraniu materiałów i dowodów dla wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji pn. "Budowa zespołu hal magazynowo-dystrybucyjnych..." w m. Przyłęki
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Białe Błota

numer wpisu:

18/2020

data: 9 lipca 2020
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa stacji demontażu pojazdów (...) na terenie działki nr 168/50, obręb Lisi Ogon"
miejsce przechowywania: Urząd Gminy białe

numer wpisu:

17/2020

data: 8 lipca 2020
rodzaj dokumentu: strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Murowaniec”.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Białe Błota

numer wpisu:

16/2020

data: 8 lipca 2020
rodzaj dokumentu: strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Uzyskanie opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Murowaniec”.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Białe Błota

numer wpisu:

15/2020

data: 8 lipca 2020
rodzaj dokumentu: projekty polityk, strategii, planów lub programów
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Murowaniec”.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Białe Błota

numer wpisu:

14/2020

data: 8 lipca 2020
rodzaj dokumentu: prognozy oddziaływania na środowisko
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Prognoza oddziaływania na środowisko dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Murowaniec”.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Białe Błota

numer wpisu:

13/2020

data: 8 lipca 2020
rodzaj dokumentu: analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Dokumentacja sporządzona na potrzeby zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Murowaniec”, charakteryzuje poszczególne elementy przyrodnicze na obszarze nim objętym i ich wzajemne powiązania.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Białe Błota

numer wpisu:

12/2020

data: 8 lipca 2020
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Murowaniec”.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Białe Błota

numer wpisu:

11/2020

data: 8 lipca 2020
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Murowaniec”.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Białe Błota

numer wpisu:

10/2020

data: 10 czerwca 2020
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: zwiększenie produkcji na instalacji do przetwórstwa owoców i warzyw na działce 145/18, obręb Białe Błota
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Białe Błota

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 24) starsze karty »