zamówienie na:

Zakup ciągnika rolniczego do zadań komunalnych i utrzymania dróg na terenie Gminy Białe Błota

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.271.68.2020.KZP
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 19 sierpnia 2020  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, zwanej dalej ustawą Pzp), Zamawiający Gmina Białe Błota, zawiadamia o: I. Wyborze najkorzystniejszej oferty: W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, jako ofertę najkorzystniejszą wybrano: Ofertę nr 2 złożoną przez URSUS Dystrybucja Sp. z o.o., ul. Frezerów 7, 20-209 Lublin, z ceną brutto 399 135,00 zł (słownie złotych: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści pięć 00/100) Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: Faktyczne: Niepodlegająca odrzuceniu oferta odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy Pzp oraz SIWZ, została oceniona jako najkorzystniejsze uzyskując najwyższą liczbę punktów obliczoną zgodnie z zastosowanymi kryteriami oceny ofert. prawne: Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.  

Data wszczęcia postępowania
06.08.2020 r.
 
Zamawiający
Gmina Białe Błota Ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota
 
Przedmiot zamówienia
Zakup ciągnika rolniczego do zadań komunalnych i utrzymania dróg na terenie Gminy Białe Błota

Krótki opis przedmiotu zamówienia
Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w Tomie II - III SIWZ
 
Numer referencyjny sprawy
RZP.271.68.2020.KZP
 
Termin realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia: 1 miesiąc od daty podpisania Umowy

Wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów –
60 % (pkt)
Kryterium okres udzielonej gwarancji jakości – (oznaczenie G) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 40 % (pkt),
 
Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami
Monika Dominikowska inwestycje@bialeblota.eu  ;  monika.dominikowska@bialeblota.eu 52 323 90 62
 
Miejsce i termin  składania ofert
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat), do dnia 19.08.2020 r. godz. 10:00
 
Rodzaj zamówienia  
Dostawa
 
Procedura
Przetarg nieograniczony
 
Podstawa prawna
Prawo zamówień publicznych
 
Pełna treść ogłoszenia 
ogłoszenie o zamówieniu (394kB) pdf
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
SIWZ (140kB) zip
 
Wyjaśnienia treści SIWZ wraz ze zmianami
wyjaśnienia treści SIWZ wraz ze zmianami (602kB) pdf
zmieniony opis przedmiotu zamówienia (16kB) word
zmieniony wzór formularza oferty (44kB) word
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (239kB) pdf
 
Informacja z otwarcia ofert  
 
informacja z otwarcia ofert (409kB) pdf
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej / unieważnieniu postępowania zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (632kB) pdf  
 

metryczka


Odpowiada za treść: Monika Dominikowska
Opublikował: Monika Dominikowska (6 sierpnia 2020, 11:03:51)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Robotnikowska (18 września 2020, 13:38:12)
Zmieniono: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 530