zamówienie na:

Budowa ul. Chełmskiej, Chmielarskiej i Cedrowej w Białych Błotach

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.271.78.2020.ZP1
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 UPZP
termin składania ofert: 19 października 2020  11:00
Data wszczęcia postępowania
01.10.2020 r.
 
Zamawiający
Gmina Białe Błota Ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota
 
Przedmiot zamówienia
Budowa ul. Chełmskiej, Chmielarskiej i Cedrowej w Białych Błotach
 
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w Tomie II - III SIWZ oraz w kosztorysie ofertowym

Numer referencyjny sprawy
RZP.271.78.2020.ZP1

Termin realizacji zamówienia
Zamawiający wymaga, aby roboty zostały ukończone w terminie: do 30 kwietnia 2021 r.
 
Wadium
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 PLN (słownie złotych: trzydzieści tysięcy 00/100)
 
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
1)      Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów –
60 % (pkt)
2)      Kryterium okres udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane – (oznaczenie G) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 40 % (pkt),
 
Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami
Katarzyna Robotnikowska, inwestycje@bialeblota.eu  ;  katarzyna.robotnikowska@bialeblota.eu 52 323 90 62
 
Miejsce i termin  składania ofert
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat), do dnia 19.10.2020 r. godz. 11:00
 
Rodzaj zamówienia  
Robota budowlana
 
Procedura
Przetarg nieograniczony
 
Podstawa prawna
Prawo zamówień publicznych
 
Pełna treść ogłoszenia 
ogłoszenie o zamówieniu (406kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SIWZ z załącznikami
Informacja do SIWZ (dokumentacja)
informacja do SIWZ (218kB) pdf
SIWZ z załącznikami
Zmiany treści SIWZ  
Informacja z otwarcia ofert informacja z otwarcia ofert (709kB) zip
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej / unieważnieniu postępowania

metryczka


Odpowiada za treść: Katarzyna Robotnikowska
Opublikował: Katarzyna Robotnikowska (1 października 2020, 15:04:30)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Robotnikowska (19 października 2020, 14:25:07)
Zmieniono: informacja z otwarcia ofert

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 581