Przetargi rozstrzygnięte z 2005 roku


« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 36 (z 36)zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Murowańcu, zapisanych w KW 66845

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60000 euro
termin składania ofert: 17 czerwca 2005
wynik postępowania: informuje, że dnia 24 czerwca 2005 r. w Urzędzie Gminy Białe Błota odbył się ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych położonych w Murowańcu: 1.działki nr 279/20, 279/21, 279/25 i 279/26 o pow. ogólnej 1047 m2 cena wywoławcza : 19.700,00 zł (w tym 22% VAT) - jedna osoba wpłaciła wadium, - uzyskano cenę 19.900,00 zł, - nabywcą działki została Pani Jadwiga Kowalska. 2.działki nr 279/17 i 279/18 o pow. ogólnej 1062 m2 cena wywoławcza : 22.000,00 zł (w tym 22% VAT) - dwie osoby wpłaciły wadium, - uzyskano cenę : 29.720,00 zł - nabywcą działki została Pani Luiza Kowalska  

zamówienie na:

Bieżącą konserwację rowów melioracyjnych na terenie Gminy Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 10 czerwca 2005
wynik postępowania: Zgodnie z Art. 92 Ustawy prawo zamówień publicznych, informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 EURO z dnia 10. 06.2005roku na „ Bieżącą konserwację rowów melioracyjnych na terenie Gminy Białe Błota”. Na wykonawcę została wybrana najkorzystniejsza oferta Nr 02 złożona przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego „ PROMEL” Robert Jeszke Biechówko 31A, 86-140 Drzycim , z łącznym kosztem za wykonanie wszystkich zadań: netto – 29 650.48 zł. , brutto 36 173,58 zł., oraz terminami : gwarancji 12 miesięcy, płatności 30 dni i realizacji do 20 X. 2005r.  

zamówienie na:

Zakup z dostawą sprzętu komputerowego

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 24 maja 2005
wynik postępowania: Zgodnie z Art.92 Ustawy prawo zamówień publicznych, informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 EURO z dnia 24.05.2005 roku na „ Zakup z dostawą sprzętu komputerowego”, na Wykonawcę zamówienia, została wybrana najkorzystniejsza oferta Nr 04 , złożona przez ATOM PC DGM Computers s.j. Oddz. Poznań z siedzibą 61-693 Poznań ul. Piątkowska 70, z cenami netto: 1.koszt sprzętu - 8 208,07 zł., 2. koszt dostawy- 500,00 zł., 3. zestaw Microsoft Word -2 731,59zł. 4. zestaw Microsoft Office –3 007,52 zł. Z terminami : realizacji zamówienia 7 dni od zawarcia umowy, gwarancji 24 miesiące licząc od dnia odbioru końcowego i terminu płatności 30 dni od dostarczenia faktury do Zamawiającego.  

zamówienie na:

Odwodnienia ul. Szubińskiej (Barwinkowa – Ostróżki)” w m. Białe Błota”, II - „Drogi łączącej ul. Altanową z ul. Leśną w m. Białe Błota”, III - „Parkingu w ul. Baryckiej (Czerska - Ośrodek Zdrowia) w m. Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: 60 000 EURO
termin składania ofert: 16 maja 2005
wynik postępowania: Zgodnie z Art.92 Ustawy prawo zamówień publicznych, informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 EURO z dnia 16.05.2005 roku na opracowanie projektów budowy: I. Odwodnienia ul. Szubińskiej ( Barwinkowa- Ostróżki) w m. Białe Błota, II. Drogi łączącej ul. Altanową z ul. Leśną w m. Białe Błota, III. Parkingu w ul. Baryckiej ( Czerska- Ośrodek- Zdrowia) w m. Białe Błota na Wykonawcę została wybrana oferta złożona przez Zakład Projektowania, Nadzoru i Usług Consultingowych „INŻDRÓG” ul. Kulerskiego 16/41 z cenami netto za zadania Nr I.- 9 000,00 zł., Nr II- 9 000,00 zł. Nr III- 4 000,00 zł.  

zamówienie na:

Bieżące utrzymanie dróg i ulic o nawierzchni nieutwardzonej na terenie Gminy Białe Błota w latach 2005- 2007

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 13 maja 2005
wynik postępowania: Zgodnie z Art. 92 Ustawy prawo zamówień publicznych, informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60 000 EURO z dnia 13. 05.2005roku na „ Bieżące utrzymanie dróg i ulic o nawierzchni nieutwardzonej na terenie Gminy Białe Błota w latach 2005- 2007”. Na wykonawcę została wybrana najkorzystniejsza oferta Nr 01 z sumą 91 punktów, złożona przez „ZIEMIOPŁODY” Sp z o.o. w Wojnowie 86-014 Sicienko  

zamówienie na:

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI W REJONIE ULIC: GONTOWA, HIPPICZNA I PRZYLEGŁYCH Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 12 maja 2005
wynik postępowania: Zgodnie z Art.92 Ustawy prawo zamówień publicznych, informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60 000 EURO z dnia 12.05.2005 roku na „ Budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ulic: Gontowa, Hippiczna i przyległych z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Białe Błota”, na Wykonawcę została wybrana najkorzystniejsza oferta Nr 06 z ceną ofertową za przedmiot przetargu netto 795 296,91 zł., brutto 851 867,96 zł. złożona przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne w Wągrowcu, z siedzibą 62-100 Wągrowiec ulica Gnieźnieńska 51.  

zamówienie na:

Budowę chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Łochowo – na odcinku od ulicy Kwiatowej do mostu

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 5 maja 2005
wynik postępowania: Zgodnie z Art.92 Ustawy prawo zamówień publicznych, informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 EURO z dnia 05.05.2005 roku, na „ Budowę chodnika przy drodze powiatowej ( na odcinku od ulicy Kwiatowej do mostu) w miejscowości Łochowo, na Wykonawcę robót wybrana została najkorzystniejsza oferta Nr 03, złożona przez Przedsiębiorstwo „El- Kajo” Spółka z o.o. z siedzibą 85-079 Bydgoszcz, ul. T Kościuszki 27. Oferowana cena netto 101 975,60 zł. , brutto 124 410, 23 zł.  

zamówienie na:

Sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych położonych w Murowańcu, zapisanych w KW 66845

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60000 euro
termin składania ofert: 28 kwietnia 2005
wynik postępowania: Wójt Gminy Białe Błota informuje, że na dzień 28 kwietnia 2005 r. w Urzędzie Gminy Białe Błota wyznaczony był termin ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych zapisanych w KW 66845 położonych w Murowańcu : 1.dzialki nr 279/20, 279/21, 279/25 i 279/26 o pow. ogólnej 1047 m2 cena wywoławcza : 20.740,00 zł (w tym 22% VAT) - żadna osoba nie wpłaciła wadium, - przetarg zakończony wynikiem negatywnym. 2.działki nr 279/17 i 279/18 o pow. ogólnej 1062 m2 cena wywoławcza : 23.180,00 zł (w tym 22 % VAT) - żadna osoba nie wpłaciła wadium, - przetarg zakończony wynikiem negatywnym. 

zamówienie na:

OPRACOWANIE PROJEKTÓW BUDOWY OŚWIETLENIA ULIC W MIEJSCOWOŚCIACH NA TERENIE GMINY BIAŁE BŁOTA

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 25 kwietnia 2005
wynik postępowania: Zgodnie z Art. 92 Ustawy Prawa Zamówień Publicznych, informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 25.04.2005r. na „ Opracowanie projektów budowy oświetlenia ulic w miejscowościach na terenie Gminy Białe Błota” ,na wykonawcę wybrano ofertę Nr 01 złożoną przez ENERGO- LIPEX Doradztwo Techniczne, Projektowanie, Nadzór , Wykonawstwo i Pomiary Instalacji Elektroenergetycznych z siedzibą 87- 162 Złotoria, ul. Wodniacka 4 z ceną netto 150 000,00 zł. i brutto 183 000,00 zł. Termin zawarcia umowy wyznacza się na dzień 02 maja 2005r.  

zamówienie na:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla realizacji kolektora odprowadzającego ścieki oczyszczone z oczyszczalni Białe Błota do Kanału Noteckiego

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 20 kwietnia 2005
wynik postępowania: Zgodnie z Art. 92 Ustawy Prawa Zamówień Publicznych, informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 20.04.2005 roku, na „ Projekt kolektora odprowadzającego ścieki oczyszczone z oczyszczalni Białe Błota do Kanału Noteckiego” na wykonawcę wybrano ofertę Nr 05 złożoną przez Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne „MELBUD” S.C., Marcin Grzelczyk & Piotr Szefler z siedzibą 87-100 Toruń, ul. Tramwajowa 12 z punktami przedstawionymi w załączonej tabeli: 

zamówienie na:

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji na rok 2005 na terenie Gminy Białe Błota.

zamawiający: WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA
tryb zamówienia: Przetarg nieogranczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60000 euro
termin składania ofert: 4 marca 2005
wynik postępowania: W dniu 04. 03. 2005 r. o godzinie 12:15 w siedzibie Urzędu Gminy w Białych Błotach przy ul. Szubińskiej 7 Komisja Konkursowa w składzie: 1. Katarzyna Kirstein-Piotrowska – przewodniczący, 2. Mariola Wybrańska, 3. Bożena Woźniak, 4. Łukasz Narolski – sekretarz, rozpoczęła prace – nastąpiło otwarcie ofert złożonych w konkursie na wykonanie zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji na rok 2005 na terenie Gminy Białe Błota. Przedmiotem rozpatrzenia były wnioski złożone przez: 1. Gminny Klub Sportowy „Spójnia” Białe Błota, 2. Klub Sportowy Łochowo, 3. Uczniowski Klub Sportowy w Łochowie. Po rozpatrzeniu wszystkich wniosków w dniu 11. 03. 2005 r. postanowiono w następujący sposób rozdysponować środki z budżetu Gminy – w kwocie 130.500,00 zł - przeznaczone na realizację tego zadania w 2005 roku: WNIOSKODAWCA/ WNIOSKOWANA KWOTA/ PRZYZNANE DOFINANSOWANIE Gminny Klub Sportowy „Spójnia” Białe Błota 88.000,00 zł/ 85.500,00 zł Klub Sportowy Łochowo 70.920,00 zł/ 42.000,00 zł Uczniowski Klub Sportowy w Łochowie 9.000,00 zł /3.000,00 zł  

zamówienie na:

sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych położonych w Białych Błotach, zapisanych w KW 64243

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60000 EURO
termin składania ofert: 10 lutego 2005
wynik postępowania: Wójt Gminy Białe Błota informuje, że dnia 10 lutego 2005 r. w Urzędzie Gminy Białe Błota odbył się ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych położonych w Białych Błotach : działki nr 520/7, 520/13 i 520/15 o pow. ogólnej 538 m2 cena wywoławcza : 34.160 zł (w tym 22% VAT) - jedna osoba wpłaciła wadium, - uzyskano cenę : 34.510,00 zł - nabywcą działki został Pan Wojciech Laskowski 

zamówienie na:

sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych położonych w Murowańcu zapisanych w KW 66845

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 8 lutego 2005
wynik postępowania: Wójt Gminy Białe Błota informuje, że na dzień 8 lutego 2005 r. w Urzędzie Gminy Białe Błota wyznaczony był termin ustnego przetargu nieograniczonego nasprzedaż następujących nieruchomości gruntowych zapisanych w KW 66845 położonych w Murowańcu: 1.działki nr 279/20,279/21,279/25 i 279/26 o pow. ogólnej 1047 m2 cena wywoławcza : 21.960,00 zł (w tym 22% VAT) - żadna osoba nie wpłaciła wadium, - przetarg zakończony wynikiem negatywnym. 2.dzialki nr 279/17 i 279/18 o pow. ogólnej 1062 m2 cena wywoławcza : 24.400,00 zł (w tym 22 % VAT) - jedna osoba wpłaciła wadium, oferent nie przybył na przetarg, - przetarg zakończony wynikiem negatywnym. 

zamówienie na:

WYCENĘ NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE i NA POTRZEBY URZĘDU GMINY BIAŁE BŁOTA NA ROK 2005

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000
termin składania ofert: 14 stycznia 2005
wynik postępowania: Informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 14.01.2005r. ,na wykonywanie usług związanych z „Wyceną nieruchomości na terenie i na potrzeby Urzędu Gminy Białe Błota na rok 2005”, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 04 złożoną przez Rzeczoznawcę Majątkowego Janusz Michalik , 86-061 Brzoza ulica Łabiszyńska 10, z cenami netto za: 1.Nieruchomość niezabudowaną: – pierwszą 210,00 zł., każdą następną-105,00 zł. 2.Nieruchomość gruntową zabudowaną: - budynkiem mieszkalnym 600,00 zł., budynkiem usługowym – 400,00 zł., każdy następny budynek na nieruchomości- 100,00 zł., 3.Nieruchomość lokalowa mieszkaniowa z udziałem w gruncie - za jeden lokal w budynku 265,00 zł., 4.Nieruchomość lokalowa użytkowa z udziałem w gruncie- 390,00 zł. 5. Inwentaryzacja lokalu mieszkalnego: - do 5 lokali- cena za 1 lokal 80,00 zł., powyżej 5 lokali cena za 1 lokal- 70,00 zł. , 6. Garaż lub budynek gospodarczy- 245,00 zł., 7. Nieruchomość rolną za 1 ha - 200,00 zł. Do cen netto zostanie doliczony 22% podatek Vat. Termin realizacji 21 dni od otrzymania zlecenia i terminem płatności 30 dni.  

zamówienie na:

WYCENĘ NIERUCHOMOŚCI DO CELÓW USTALENIA OPŁATY ADFIACENCKIEJ I PLANISTYCZNEJ DLA POTRZEB URZĘDU GMINY BIAŁE BŁOTA NA ROK 2005

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 14 stycznia 2005
wynik postępowania: Informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 14.01.2005r. ,na wykonywanie usług związanych z „Wyceną nieruchomości do celów ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej i planistycznej dla potrzeb Urzędu Gminy Białe Błota na rok 2005”, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 04 złożoną przez Rzeczoznawcę Majątkowego Janusz Michalik , 86-061 Brzoza ulica Łabiszyńska 10, z cenami netto za: 1.Nieruchomość gruntową niezabudowaną: – pierwszą 200,00 zł., każdą następną-90,00 zł. 2.Nieruchomość gruntową zabudowaną: - pierwszą 180,00 zł., każdą następną 120,00 zł. Do cen netto zostanie doliczony 22% podatek VAT. Terminem realizacji 21 dni od otrzymania zlecenia i terminem płatności 30 dni. Termin zawarcia umowy wyznacza się na dzień 16.02.2005r.  

zamówienie na:

OBSŁUGĘ GEODEZYJNĄ DLA POTRZEB URZĘDU GMINY BIAŁE BŁOTA NA ROK 2005

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 12 stycznia 2005
wynik postępowania: Zgodnie z Art. 92 Ustawy Prawa Zamówień Publicznych, informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 12.01.2005r. na „ Obsługę geodezyjną dla potrzeb Urzędu Gminy Białe Błota na rok 2005” na wykonawcę wybrano ofertę Nr 01 złożoną przez Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych „GEOPLAN” S.C. z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Betonowa 1 z cenami i terminami przedstawionymi w załączonych tabelach. Załącznik Nr 1 OFERTA CENOWA „ PUG i K „ GEOPLAN” S.C. Białe Błota ul. Betonowa 1 NA WYKONANIE USŁUG GEODEZYJNYCH Lp. Rodzaje prac Jedn. miary CENY netto /zł./ 1. Pomiary sytuacyjno - wysokościowe Nowy pomiar Aktualizacja mapy a. Zabudowa luźna 1 km trasy w pasie o szer. 70 m (całość siedliska)/ lub 1 ha 1400,/280,- 1100,-/170,- b. Zabudowa gęsta 1 km trasy w pasie o szer. 70 m (całość siedliska)/ lub 1 ha 1700,/360,- 1400,-/250,- c. Działki do celów projektowychDziałka do 0,5 ha 300,- d Działka powyżej 0,5 ha 350,- 2. Wytyczenie trasy przebiegu a. Wodociągu, gazociągu, linii kablowych, kanalizacji 1 km trasy/ za każde następne 100m 500,-/35,- b. Przyłączy wodociąg, gaz, kanalizacji, kablowych 1 sztuka 50,- 3. Inwentaryzacja geodezyjna a. Gazociągu przesyłowego 1 km trasy/ za każde następne 100m 800,-/55,- b. Przyłącza gazowego 1 sztuka/ w sieci 220,-/ 55,- c. Wodociągu o długości do 1 km 1 km trasy/ za każde następne 100m 600,-/ 55,- d. Wodociągu o dług. pow. 1 km 1 km trasy 560,- e. Kanalizacja o dług. do 1 km 1 km trasy/ za każde następne 100m 1100,-/ 95,- f. Kanalizacja o dług. pow. 1 km 1 km trasy 950,- g. Linii kablowych 1 km trasy/ za każde następne 100m 650,-/ 55,- 4. Podział nieruchomości łącznie z dokumentami przewłaszczeniowymi a. Jedna działka na obiekcie 1 dz. 680,- b. Następne działki na obiekcie 1 dz. 200,- 5. Wznowienie i ustalenie granic a. Za pierwszy pkt. na obiekcie 1 pkt. 180,- b. Za następne punkty na obiekcie 1 pkt. 35,- 6. Sporządzenie dokumentów do celów prawnych a. Od pierwszej działki na KW 1 dz. 145,- b. Od następnej działki na KW 1 dz. 35,- 7. Wytyczanie obiektów budowlanych zgodnie z wymogami prawa budowlanego a. Do 6 pkt załamania 1 sztuka 330,- b. Za każdy następny pkt załamania 1 sztuka 35,- 8. Inwentaryzacja obiektów budowlanych a. Do 6 pkt załamania 1 sztuka 260,- b. Za każdy następny pkt załamania 5,- Do cen netto należy doliczyć podatek VAT 22% Załącznik Nr 2 OFERTA TERMINOWA PUG i K „ GEOPLAN” S.C. BIAŁE BŁOTA ul. BETONOWA 1 NA WYKONANIE USŁUG GEODEZYJNYCH Lp. Rodzaje prac Jedn. Miary Termin realizacji 1. Pomiary sytuacyjno – wysokościowe Nowy pomiar Aktualizacja mapy a. Zabudowa luźna 1 km trasy w pasie o szer. 70 m (całość siedliska)/ lub 1 ha 25 dni 15 dni b. Zabudowa gęsta 1 km trasy w pasie o szer. 70 m (całość siedliska)/ lub 1 ha 30 dni 15 dni c. Działki do celów projektowychDziałka do 0,5 ha 7 dni d Działka powyżej 0,5 ha 7 dni 2. Wytyczenie trasy przebiegu a. Wodociągu, gazociągu, linii kablowych, kanalizacji 1 km trasy/ za każde następne 100m 4 dni b. Przyłączy wodociąg, gaz, kanalizacji, kablowych 1 sztuka 4 dni 3. Inwentaryzacja geodezyjna a. Gazociągu przesyłowego 1 km trasy/ za każde następne 100m 10 dni / 1 dzień b. Przyłącza gazowego 1 sztuka/ w sieci 10 dni c. Wodociągu o długości do 1 km 1 km trasy/ za każde następne 100m 10 dni / 1 dzień d. Wodociągu o dług. pow. 1 km 1 km trasy 10 dni e. Kanalizacja o dług. do 1 km 1 km trasy/ za każde następne 100m 20 dni f. Kanalizacja o dług. pow. 1 km 1 km trasy 20 dni g. Linii kablowych 1 km trasy/ za każde następne 100m 12 dni 4. Podział nieruchomości łącznie z dokumentami przewłaszczeniowymi a. Jedna działka na obiekcie 1 dz. 14 dni b. Następne działki na obiekcie 1 dz. 14 dni 5. Wznowienie i ustalenie granic a. Za pierwszy pkt. na obiekcie 1 pkt. 14 dni b. Za następne punkty na obiekcie 1 pkt. 2 miesiące 6. Sporządzenie dokumentów do celów prawnych a. Od pierwszej działki na KW 1 dz. 10 dni b. Od następnej działki na KW 1 dz. 10 dni 7. Wytyczanie obiektów budowlanych zgodnie z wymogami prawa budowlanego a. Do 6 pkt załamania 1 sztuka 5 dni b. Za każdy następny pkt załamania 1 sztuka 5 dni 8. Inwentaryzacja obiektów budowlanych a. Do 6 pkt załamania 1 sztuka do 10 dni b. Za każdy następny pkt załamania do 10 dni  

« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 36 (z 36)