Przetargi rozstrzygnięte z 2013 roku


« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 31 (z 31)zamówienie na:

Projekt budowy dróg publicznych na terenie gminy Białe Błota

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.14.2013.ZP2
wartość: poniżej 200 000 euro
termin składania ofert: 17 kwietnia 2013  10:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu Gminy Białe Błota

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.05.2013.ZP1
wartość: poniżej 200.000 euro
termin składania ofert: 15 kwietnia 2013  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu Gminy Białe Błota” została wybrana oferta nr 01 złożona przez firmę: POCZTA POLSKA S.A. Biuro Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego Region Sprzedaży Bydgoszcz ul. Jagiellońska 6 85-950 Bydgoszcz z ceną brutto 163.944,75 zł (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści cztery złote 75/100 groszy). Termin realizacji do dnia 31.12.2015 roku Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę i uzyskała 100 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%. W wyniku ogłoszenia przetargu nr I.2710.05.2013.ZP1 w wymaganym terminie – do dnia 15.04.2013 roku godz. 10.00 – złożono jedną ofertę: Oferta nr 01 złożona przez firmę: POCZTA POLSKA S.A. Biuro Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego Region Sprzedaży Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 6, 85-950 Bydgoszcz Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1a. ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów, o których mowa w ust.1 - od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zastępca Wójta Gminy Białe Błota Jan Jaworski  

zamówienie na:

Dostawa wodomierzy i śrubunków

zamawiający: Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 43/2013
wartość: powyżej 14.000 EUR
termin składania ofert: 12 kwietnia 2013  13:00
wynik postępowania: Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. 86-005 Białe Błota ul. Betonowa 1A Ogłasza wynik przetargu nieograniczonego na: „ Dostawę wodomierzy i śrubunków” z dnia 12.04.2013r. oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: Kod CPV 38421100-3, 44167000-8 Wybrano ofertę: Pomiar Serwis Sp. z o.o. ul. Gościnna 7, 87-100 Toruń Uzasadnienie wyboru: jedyna złożona (nie odrzucona) oferta. Białe Błota , dnia 17.04.2013 r. 

zamówienie na:

Wycena nieruchomości do celów ustalenia opłaty adiacenckiej i renty planistycznej dla potrzeb Urzędu Gminy Białe Błota

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.11.2013.ZP1
wartość: poniżej 200.000 euro
termin składania ofert: 4 kwietnia 2013  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Wycenę nieruchomości do celów ustalenia opłaty adiacenckiej i renty planistycznej dla potrzeb Urzędu Gminy Białe Błota” (nr sprawy I.2710.11.2013.ZP1) została wybrana oferta nr 03 złożona przez firmę: WYCENA NIERUCHOMOŚCI I PROJEKTOWANIE Ewa Kończewska 85-135 Bydgoszcz ul. Bielicka 3/28 z ceną oferty netto według wzoru 474,40 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt cztery złote 40/100 groszy). Termin realizacji do dnia 31.12.2015 roku. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę i uzyskała 100 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%. Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1a. ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie nie krótszym nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni — jeżeli zostało przesłane w inny sposób — w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Zastępca Wójta Gminy Białe Błota Jan Jaworski  

zamówienie na:

Utworzenie, utrzymanie i obsługę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Białe Błota

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.03.2013.ZP1
wartość: całkowita wielkość: powyżej 200.000 euro
termin składania ofert: 25 marca 2013  10:00
wynik postępowania: Białe Błota, dnia 03.04.2013 r. OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na została wybrana oferta nr 01 złożona przez firmę: Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „SANITRANS” Ryszard Wolski 86-005 Białe Błota ul. Przemysłowa 12 NIP 5541009156, Regon 008238936 z miesięczną ceną brutto 19.083,60 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy osiemdziesiąt trzy złote 60/100 groszy), co przy realizacji trwającej 18 miesięcy daje łączną cenę brutto: 343.504,80 zł (słownie: trzysta czterdzieści trzy tysiące pięćset cztery złote 80/100 groszy) Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę i uzyskała 100 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%. W wyniku ogłoszenia przetargu nr I.2710.03.2013.ZP1 w wymaganym terminie – do dnia 25.03.2013 roku godz. 10.00 – złożono jedną ofertę: Oferta nr 01 złożona przez firmę: Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „SANITRANS” Ryszard Wolski, 86-005 Białe Błota, ul. Przemysłowa 12 Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania rozstrzygnięcia poprzez przystawienie pieczątki firmy oraz daty wpływu, a następnie odesłanie informacji: faksem na nr 052 323 90 65 lub mailem na adres: beata.czarnolewska@bialeblota.pl. Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1a. ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów, o których mowa w ust.1 - od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Umowa zostanie zawarta w dniu 04 kwietnia 2013 roku. Zastępca Wójta Gminy Białe Błota Jan Jaworski  

zamówienie na:

Przebudowa (remont) istniejącej ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1926C w miejscowości Łochowo gmina Białe Błota na odcinku od ul. Jarzębinowej do ul. Loferskiego

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.07.2013.ZP2
wartość: poniżej 5 000 000 euro
termin składania ofert: 25 marca 2013  10:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Dostawa kruszywa z recyklingu-gruzu betonowego o granulacji 20 – 63 mm do remontu nawierzchni dróg gminnych

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.08.2013.ZP2
wartość: poniżej 200 000 euro
termin składania ofert: 12 marca 2013  10:00
wynik postępowania: art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych  

zamówienie na:

Obsługa geodezyjna dla potrzeb Urzędu Gminy Białe Błota.

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.04.2013.ZP2
wartość: poniżej 200 000 euro
termin składania ofert: 20 lutego 2013  10:00
wynik postępowania: art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych  

zamówienie na:

Wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji redaktora naczelnego Głosu Białych Błot

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: Zarządznie 349
nr sprawy: I.2713.03.2013.ZP2
wartość: poniżej 14 000 euro
termin składania ofert: 12 lutego 2013  17:00
wynik postępowania: zapytanie ofertowe rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Wykonanie usług wyceny nieruchomości w formie operatów szacunkowych dla potrzeb Urzędu Gminy Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.01.2013.ZP2
wartość: poniżej 200 000 euro
termin składania ofert: 30 stycznia 2013  10:00
wynik postępowania: art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych  

zamówienie na:

Dostawa 10 m3 oleju opałowego rocznie z dowozem do Żłobka Gminnego U misia w Łochowie na lata 2013-2014

zamawiający: Żłobek Gminny 'U Misia' w Łochowie , ul. Okopowa 10, 86-055 Łochowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 515 66 06
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.2710.03.2012
wartość: poniżej 200 000 euro
termin składania ofert: 28 stycznia 2013  11:00
wynik postępowania: art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych  

« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 31 (z 31)