Uchwała nr XL/519/2006Rady Gminy Białe Błotaz dnia 29 czerwca 2006 w sprawie zaciągnięcia pożyczkiNa podstawie art. 18, ust.2, pkt 9, lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 ) , uchwala się , co następuje :

Uchwała nr XL/519/2006
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 czerwca 2006


w sprawie zaciągnięcia pożyczki

Na podstawie art. 18, ust.2, pkt 9, lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 ) , uchwala się , co następuje :


§ 1.1. Zaciągnąć pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 459 000,- zł ( słownie: czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych ) na okres 7 lat, z 12-sto miesięcznym okresem karencji.

 

2. Pożyczka zostanie wykorzystana na zadanie inwestycyjne pn. ,, Zbiornik retencyjny w Cielu Gmina Białe Błota ‘’.

 

3. Źródłem spłaty pożyczki o której mowa w ust. 1 i 2 będą dochody własne Gminy Białe Błota z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

 

4. Zabezpieczenie pożyczki stanowić będzie weksel in blanco na warunkach określonych w deklaracji wekslowej.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Administrator (6 lipca 2006, 12:19:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2044