Uchwała nr XLIV/531/2006Rady Gminy Białe Błotaz dnia 26 października 2006w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Wiesława Orzechowskiego na działalność Wójta Gminy Białe Błota.Na podstawie art. 18, ust 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami : Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271,Nr 214, poz.1806, z 2003 r., Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r., Nr 49, poz. 509, z 2002 r., Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r., Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLIV/531/2006
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 26 października 2006


w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Wiesława Orzechowskiego na działalność Wójta Gminy Białe Błota.

Na podstawie art. 18, ust 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami : Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271,Nr 214, poz.1806, z 2003 r., Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r., Nr 49, poz. 509, z 2002 r., Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r., Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524) uchwala się, co następuje:


U C H W A Ł A    Nr XLIV/  531  / 2006

RADA GMINY BIAŁE BŁOTA

z dnia 26 października 2006  roku

 

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Wiesława Orzechowskiego na działalność Wójta Gminy Białe Błota.

 

 

          Na podstawie art. 18, ust 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami : Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271,Nr 214, poz.1806, z 2003 r., Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r., Nr 49, poz. 509, z 2002 r., Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r., Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524) uchwala się, co następuje:

 

§  1. Po rozpatrzeniu skargi na działalność Wójta Gminy Białe Błota złożonej przez Pana Wiesława Orzechowskiego i zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie zarzutów  postawionych w skardze, Rada Gminy Białe Błota uznaje skargę za nieuzasadnioną z przyczyn określonych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§  2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady, zobowiązując go do przygotowania odpowiedzi i przesłania skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem.

 

 

§      3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                Bronisław Balcerowski

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (23 listopada 2006, 10:59:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1593