Uchwała nr XLI/522/2006Rady Gminy Białe Błotaz dnia 13 lipca 2006w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoNa podstawie art. 18. ust. 2 pkt l ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 153, póz. 1271, Nr 214, póz. 1806; z 2003 r. Nr 80, póz. 717, Nr 162, póz. 1568; z 2004 r. Nr 102, póz. 1055, Nr 116, póz. 1203) oraz art. 14, ust. l, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, póz. 717 ze zmianami: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, póz. 41, Nr 141, póz. 1492; z 2005 r. Nr 113, póz. 954, Nr 130, póz. 1087) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XLI/522/2006
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 13 lipca 2006


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt l ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 153, póz. 1271, Nr 214, póz. 1806; z 2003 r. Nr 80, póz. 717, Nr 162, póz. 1568; z 2004 r. Nr 102, póz. 1055, Nr 116, póz. 1203) oraz art. 14, ust. l, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, póz. 717 ze zmianami: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, póz. 41, Nr 141, póz. 1492; z 2005 r. Nr 113, póz. 954, Nr 130, póz. 1087) uchwala się co następuje:


UCHWAŁA Nr XLI/522/2006 Rady Gminy Białe Błota

z dnia 13 lipca 2006r.

w   sprawie   przystąpienia   do   sporządzenia   miejscowego   planu   zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt l ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 153, póz. 1271, Nr 214, póz. 1806; z 2003 r. Nr 80, póz. 717, Nr 162, póz. 1568; z 2004 r. Nr 102, póz. 1055, Nr 116, póz. 1203) oraz art. 14, ust. l, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, póz. 717 ze zmianami: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, póz. 41, Nr 141, póz. 1492; z 2005 r. Nr 113, póz. 954, Nr 130, póz. 1087) uchwala się co następuje:

§ 1. Przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr ew. 772/1; 772/4; 772/14; 772/5; 772/3; 772/18; 772/17; 772/25; 772/19; 772/42; 772/20; 772/26; 772/23; 772/21; 772/45; 772/43; 772/44; 772/46; 772/48; 772/47; 772/49; 772/16; 772/32; 772/54; 772/51; 772/55; 772/29; 772/28; 772/30; 772/33; 772/40; 772/31; 772/9; 772/41; 772/56;, 772/53; 772/52; 772/7; 772/35; 772/36; 772/34; 772/37; 772/39; 772/38; 772/24; 772/50 położonych w obrębie Białe Błota, gmina Białe Błota. Teren objęty przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zaznaczono na mapie ewidencji gruntów w skali 1:5000 w załączniku graficznym nr l stanowiącym integralną część uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Białe Błota.

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (29 listopada 2006, 12:36:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1464