Uchwała nr XUV/ 529/2006Rady Gminy Białe Błotaz dnia 26 października 2006w sprawie odrzucenia zarzutu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lochowice - Łochowo - Lisi Ogon, wniesionego przez Ewę Baran i Stanisława BaranNa podstawie art 18, ust 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (z 2001 r. Dz. U. Nr 142, póz. 1591 ze zmianami: z 2002 r. Nr23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 153, póz. 1271, z 2003 r. Nr 80, póz. 717, Nr 162, póz. 1568, z 2004 r. Nr 116, póz. 1203, Nr 102, póz. 1055, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, z 2006 r. Nr 17, póz. 128) i art 24, ust 3 i art 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, póz. 139, Nr 41, póz. 412 i Nr 111, póz. 1279; z 2000 r. Nr 12, póz. 136, Nr 109, póz. 1157, Nr120, póz. 1268; z 2001 r. Nr 5, póz. 42, Nr 14, póz. 124, Nr 100, póz. 1085, Nr 115, póz. 1229 i Nr 154, póz. 1804; z 2002 r. Nr 25, póz. 253, Nr 113, póz. 984 i Nr 130, póz. 1112) w związku z art 85 ust 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, póz. 717, ze zmianami: z 2004 r. Nr 6, póz. 41, Nr 141, póz. 1492, z 2005 r.: Nr 113, póz. 954, Nr 130, póz. 1087, z 2006 r. Nr 45, póz. 319)

Uchwała nr XUV/ 529/2006
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 26 października 2006


w sprawie odrzucenia zarzutu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lochowice - Łochowo - Lisi Ogon, wniesionego przez Ewę Baran i Stanisława Baran

Na podstawie art 18, ust 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (z 2001 r. Dz. U. Nr 142, póz. 1591 ze zmianami: z 2002 r. Nr23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 153, póz. 1271, z 2003 r. Nr 80, póz. 717, Nr 162, póz. 1568, z 2004 r. Nr 116, póz. 1203, Nr 102, póz. 1055, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, z 2006 r. Nr 17, póz. 128) i art 24, ust 3 i art 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, póz. 139, Nr 41, póz. 412 i Nr 111, póz. 1279; z 2000 r. Nr 12, póz. 136, Nr 109, póz. 1157, Nr120, póz. 1268; z 2001 r. Nr 5, póz. 42, Nr 14, póz. 124, Nr 100, póz. 1085, Nr 115, póz. 1229 i Nr 154, póz. 1804; z 2002 r. Nr 25, póz. 253, Nr 113, póz. 984 i Nr 130, póz. 1112) w związku z art 85 ust 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, póz. 717, ze zmianami: z 2004 r. Nr 6, póz. 41, Nr 141, póz. 1492, z 2005 r.: Nr 113, póz. 954, Nr 130, póz. 1087, z 2006 r. Nr 45, póz. 319)


Uchwała Nr XUV/ 529/2006

Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 Października 2006 r.

w sprawie odrzucenia zarzutu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lochowice - Łochowo - Lisi Ogon, wniesionego przez Ewę Baran i Stanisława Baran

Na podstawie art 18, ust 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (z 2001 r. Dz. U. Nr 142, póz. 1591 ze zmianami: z 2002 r. Nr23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 153, póz. 1271, z 2003 r. Nr 80, póz. 717, Nr 162, póz. 1568, z 2004 r. Nr 116, póz. 1203, Nr 102, póz. 1055, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, z 2006 r. Nr 17, póz. 128) i art 24, ust 3 i art 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, póz. 139, Nr 41, póz. 412 i Nr 111, póz. 1279; z 2000 r. Nr 12, póz. 136, Nr 109, póz. 1157, Nr120, póz. 1268; z 2001 r. Nr 5, póz. 42, Nr 14, póz. 124, Nr 100, póz. 1085, Nr 115, póz. 1229 i Nr 154, póz. 1804; z 2002 r. Nr 25, póz. 253, Nr 113, póz. 984 i Nr 130, póz. 1112) w związku z art 85 ust 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, póz. 717, ze zmianami: z 2004 r. Nr 6, póz. 41, Nr 141, póz. 1492, z 2005 r.: Nr 113, póz. 954, Nr 130, póz. 1087, z 2006 r. Nr 45, póz. 319)


Uchwala się, co następuje:

§ 1. Odrzucić zarzut wniesiony przez Ewę Baran i Stanisława Baran do wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łochowo, Łochowice, Lisi Ogon, dotyczący terenu działki nr ew. 42/14, położonej w m. Lisi Ogon, gmina Białe Błota.

§ 2.     Stwierdzić konieczność dokonania zmiany w projekcie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Łochowice, Łochowo, Lisi Ogon polegającej na zmianie
przeznaczenia terenu oznaczonego symbolem 227b RP na symbol 227b MN/U jako teren
zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem nieuciążliwych usług.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (29 listopada 2006, 13:09:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1465