Uchwała nr I/1/2006Rady Gminy Białe Błotaz dnia 24 listopada 2006w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2006-2010Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami : Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271,Nr 214, poz.1806, z 2003 r., Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, , Nr 181, poz. 1337) oraz § 50 ust. 2 Statutu Gminy Białe Błota (Dz. U. z 2004 r. Nr 109, poz. 1854 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr I/1/2006
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 24 listopada 2006


w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2006-2010

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami : Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271,Nr 214, poz.1806, z 2003 r., Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, , Nr 181, poz. 1337) oraz § 50 ust. 2 Statutu Gminy Białe Błota (Dz. U. z 2004 r. Nr 109, poz. 1854 ze zm.) uchwala się, co następuje:


UCHWAŁA Nr I /  1  / 2006

Rady Gminy Białe Błota

z dnia 24 listopada 2006 roku

 

 

 

w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2006-2010

 

           Na podstawie art. 19 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami : Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271,Nr 214, poz.1806, z 2003 r., Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, , Nr 181, poz. 1337) oraz § 50 ust. 2 Statutu Gminy Białe Błota (Dz. U. z 2004 r. Nr 109, poz. 1854 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się regulamin głosowania wyboru radnego na przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2006-2010, zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodnicząca obrad

 

        Wanda Górna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik

do uchwały Nr I/    / 2006

Rady Gminy Białe Błota

z dnia 24 listopada 2006 roku

 

Regulamin głosowania wyboru radnego na przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2006-2010.

 

§ 1.1. Rada Gminy Białe Błota wybiera ze swego grona przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

2. Głosowanie przeprowadza Komisja Skrutacyjna, wybrana spośród radnych.

 

§ 2. Prawa zgłaszania kandydatów przysługuje  radnym, grupie radnych oraz klubom radnych.

 

§ 3.1. Głosowanie odbywa się za pomocą kart do głosowania, na których widnieje odpowiednio treść: „Karta do głosowania w wyborach na przewodniczącego Rady Gminy Białe Błota ... (imię i nazwisko kandydata na przewodniczącego Rady Gminy Białe Błota)” lub „Karta do głosowania w wyborach na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Białe Błota ... (imię i nazwisko kandydata na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Białe Błota)”.  Obok nazwiska z prawej strony znajdują się trzy kratki: jedna nad wyrazem „za”, druga nad wyrazem „przeciw”, trzecia nad wyrazami „ wstrzymuję się”.

2. Karty do głosowania sporządza Komisja Skrutacyjna po ustaleniu przez Radę nazwiska radnego, który kandyduje na stanowisko przewodniczącego Rady lub wiceprzewodniczącego Rady, i rozdaje je radnym.

3. Karty  opatrzone są pieczęcią Rady Gminy.

 

§ 4.1. Radny dokonuje wyboru poprzez postawienie znaku „x” w kratce nad wyrazem „za”, opowiadając się  w ten sposób za wyborem, lub w kratce nad wyrazem „przeciw” opowiadając się w ten sposób przeciwko wyborowi tego kandydata, lub w kratce nad wyrazami „ wstrzymuję się” nie opowiadając się za żadnym z kandydatów.

2. Jeżeli radny na karcie do głosowania postawi znak „x” jednocześnie w więcej niż jednej kratce jego głos uważa się za nieważny. Głos uważa się za nieważny, jeśli na karcie nie będzie znaku „x” w żadnej kratce. Głos uważa się za nieważny również, jeśli na karcie znajdują się przekreślenia.

3. Karty wyjęte z urny niesporządzone przez Komisję Skrutacyjną , nieopatrzone pieczęcią, o której mowa w § 3 ust. 3, oraz całkowicie przedarte są kartami nieważnymi.

 

§ 5.1. Głosowanie odbywa się poprzez wywołanie  przez członka Komisji Skrutacyjnej wg listy obecności nazwiska radnego, który podchodzi do urny i wrzuca do niej kartę do głosowania.

2. Podczas głosowania Komisja Skrutacyjna czuwa nad umożliwieniem  radnym oddania głosu w sposób tajny.

 

§ 6.1. Po przeprowadzeniu głosowania Komisja Skrutacyjna ustala wyniki głosowania i sporządza protokół.

2. W protokole Komisja Skrutacyjna określa co najmniej:

1)       liczbę radnych obecnych na sesji uprawnionych do głosowania;

2)       imię i nazwisko zgłoszonego kandydata;

3)       liczbę głosów minimalną, konieczną do ważnego wyboru;

4)       liczbę radnych, którym wydano karty do głosowania;

5)       liczbę kart wyjętych z urny ( gdyby liczba kart wyjętych z urny różniła się od liczby osób, którym wydano karty do głosowania, Komisja podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności);

6)       liczbę głosów nieważnych;

7)       liczbę głosów ważnych;

8)       liczbę głosów ważnych bez dokonania wyboru;

9)       liczbę głosów ważnych oddanych za wyborem kandydata;

10)    liczbę głosów ważnych oddanych przeciw wyborowi kandydata, a nadto stwierdza wynik wyborów, tzn. czy kandydat uzyskał wystarczającą ilość głosów, o której mowa w pkt 3.

3. Komisja odnotowuje w protokole wszelkie okoliczności i uwagi mogące mieć wpływ na wynik głosowania, obliczania głosów lub sporządzania protokołu.

4. Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład Komisji Skrutacyjnej.

5. Wyniki wyborów ogłasza Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej.

6. W przypadku nieuzyskania przez żadnego z kandydatów wymaganej do wyboru ilości głosów, Komisja Skrutacyjna przystępuje do przeprowadzenia kolejnego wyboru.

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca obrad

 

       Wanda Górna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Przyjęcie regulaminu głosowania wyboru radnego na przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2006-2010 reguluje zasady przeprowadzania wyborów Przewodniczącego Rady Gminy i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w V kadencji Rady Gminy Białe Błota.

 

 

                                                                                                

Przewodnicząca obrad

 

                                                                                 Wanda Górna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (4 grudnia 2006, 10:01:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2777