Uchwała nr II/6/2006Rady Gminy Białe Błotaz dnia 5 grudnia 2006w sprawie ustalenia ilościowego składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota Na podstawie art. 18a ust. 1 i 2, art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271,Nr 214, poz.1806, z 2003 r., Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz § 77 ust 2 Statutu Gminy Białe Błota (Dz. Urz. z 2004, Nr 109, poz. 1854 ze zmianami: Dz. Urz. z 2005 r. Nr 48, poz. 968) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr II/6/2006
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 5 grudnia 2006


w sprawie ustalenia ilościowego składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota

Na podstawie art. 18a ust. 1 i 2, art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271,Nr 214, poz.1806, z 2003 r., Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz § 77 ust 2 Statutu Gminy Białe Błota (Dz. Urz. z 2004, Nr 109, poz. 1854 ze zmianami: Dz. Urz. z 2005 r. Nr 48, poz. 968) uchwala się, co następuje:


UCHWAŁA Nr II /  6  / 2006

Rady Gminy Białe Błota

z dnia   5  grudnia 2006 roku

w sprawie ustalenia ilościowego składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota

Na podstawie art. 18a ust. 1 i 2, art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271,Nr 214, poz.1806, z 2003 r., Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz § 77 ust 2 Statutu Gminy Białe Błota (Dz. Urz. z 2004, Nr 109, poz. 1854 ze zmianami: Dz. Urz. z 2005 r. Nr 48, poz. 968) uchwala się, co następuje:

§ 1.Ustala się, że w skład Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota wchodzi trzech radnych.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                               

 

 

 

 

   Przewodniczący Rady Gminy   

 Marek Sampławski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Na podstawie art. 18a ust. 1 i 2 oraz art. 21 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym Rada powołuje spośród radnych Komisję Rewizyjną i ustala skład osobowy komisji. Zgodnie ze § 77 ust. 1 Statutu Gminy Rada Gminy w drodze odrębnej uchwały ustala ilość członków Komisji Rewizyjnej. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne.

 

 Przewodniczący Rady Gminy

      

  Marek Sampławski

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (5 grudnia 2006, 16:05:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2123