Uchwała nr Nr II/7/2006Rady Gminy Białe Błotaz dnia 5 grudnia 2006w sprawie komisji stałych Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składów osobowych Na podstawie art. 18a ust. 1 i 2, art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271,Nr 214, poz.1806, z 2003 r., Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz § 12 ust. 6 Statutu Gminy Białe Błota (Dz. Urz. z 2004, Nr 109, poz. 1854 ze zmianami: Dz. Urz. z 2005 r. Nr 48, poz. 968) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr Nr II/7/2006
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 5 grudnia 2006


w sprawie komisji stałych Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składów osobowych

Na podstawie art. 18a ust. 1 i 2, art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271,Nr 214, poz.1806, z 2003 r., Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz § 12 ust. 6 Statutu Gminy Białe Błota (Dz. Urz. z 2004, Nr 109, poz. 1854 ze zmianami: Dz. Urz. z 2005 r. Nr 48, poz. 968) uchwala się, co następuje:


UCHWAŁA Nr II /  7  / 2006

Rady Gminy Białe Błota

z dnia  5  grudnia 2006 roku

w sprawie komisji stałych Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składów osobowych

Na podstawie art. 18a ust. 1 i 2, art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz.220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271,Nr 214, poz.1806, z 2003 r., Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337)
oraz § 12 ust. 6 Statutu Gminy Białe Błota (Dz. Urz. z 2004, Nr 109, poz. 1854 ze zmianami: Dz. Urz. z 2005 r. Nr 48, poz. 968) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Ustala się, że w Gminie Białe Błota:

1)      Komisja Budżetu i Finansów zajmuje się sprawami:

a)       budżetu Gminy Białe Błota

b)          finansów publicznych Gminy Białe Błota

2)      Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska zajmuje się sprawami:

a)          gospodarki w Gminie Białe Błota

b)          bezpieczeństwa w Gminie Białe Błota

c)          rolnictwa na terenie Gminy Białe Błota

d)          środowiska

3)      Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej zajmuje się sprawami:

a)       oświaty na terenie Gminy Białe Błota

b)          kultury na terenie Gminy Białe Błota

c)          opieki zdrowotnej w Gminie Białe Błota

d)          opieki społecznej w Gminie Białe Błota

e)          sportu i kultury fizycznej

2.Przedmiot działania Komisji Rewizyjnej określa ustawa o samorządzie gminnym i statut Gminy Białe Błota.

 

§ 2.Powołuje się w skład następujących Komisji Rady Gminy Białe Błota radnych w osobach:

1) do Komisji Rewizyjnej:

a)            Przewodniczący Edmund Łączny

b)          członek Bronisław Balcerowski

c)          członek Patryk Thiede

 

2) do Komisji Budżetu i Finansów:

a)    członek Henryk Sykut

b)       członek Czesław Jabłoński

c)          członek Bartosz Lau

d)          członek Edmund Łączny

 

3) do Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska:

a)    członek Bronisław Balcerowski

b)          członek Kazimierz Brandys

c)          członek Wanda Górna

d)          członek Czesław Jabłoński

e)          członek Andrzej Kieroński

f)           członek Zbigniew Moroz

g)          członek Janusz Walczyński

h)          członek Lidia Grzywacz

 

4) do Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej:

a)          członek Patryk Thiede

b)          członek Andrzej Kieroński

c)          członek Lidia Grzywacz

d)          członek Wanda Górna

e)          członek Maria Wolszyńska

f)          członek Gabriela Żernicka

 

§ 3. Traci moc uchwała Nr III/32/2002 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia przedmiotu działania komisji stałych Rady Gminy Białe Błota.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                               

 

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy

      

   Marek Sampławski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Podjęcie niniejszej uchwały wypełnia wynikający z ustawy o samorządzie gminnym wymóg dotyczący powołania Komisji Rewizyjnej i stałych komisji Rady Gminy Białe Błota, ustalenia zakresów ich działania oraz składów osobowych. Zgodnie ze Statutem Gminy Białe Błota (§ 12 ust. 6 Statutu Gminy) stałymi komisjami Rady Gminy Białe Błota są Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska, Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisja Rewizyjna. Członkowie Komisji wybierają ze swojego grona Przewodniczącego Komisji (§ 63 ust. 3 Statutu Gminy), a do Komisji Rewizyjnej Rada wybiera Przewodniczącego i członków Komisji (§ 77 ust. 1 Statutu Gminy).

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sampławski

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (5 grudnia 2006, 16:07:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2830