Uchwała nr III/9/2006Rady Gminy Białe Błotaz dnia 12 grudnia 2006w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego za 2007 rok oraz poboru tego podatku. Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr.142, poz.1591 ze zmianami: z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 6 ust.3, art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U z 2006 Nr 136, poz.969, Nr 191, poz.1412,) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr III/9/2006
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 12 grudnia 2006


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego za 2007 rok oraz poboru tego podatku.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr.142, poz.1591 ze zmianami: z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 6 ust.3, art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U z 2006 Nr 136, poz.969, Nr 191, poz.1412,) uchwala się, co następuje:


       Uchwała Nr III/9/2006

     Rady Gminy Białe Błota

     z dnia 12 grudnia 2006 r.

 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego za 2007 rok oraz poboru tego podatku.

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr.142, poz.1591 ze zmianami: z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr  214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337)  oraz  art. 6 ust.3, art. 6b  ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U z 2006 Nr 136, poz.969, Nr 191, poz.1412,) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Do celów obliczenia podatku rolnego za 2007 rok na obszarze Gminy Białe Błota

       obniżyć średnią cenę skupu żyta, ustaloną na podstawie odpowiedniego

       Komunikatu  Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do kwoty 24,90zł

        za 1 dt (1 dt = 1 kwintal).

§ 2. 1.Zarządza się pobór podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa.

        2. Na inkasentów wyznacza się sołtysów poszczególnych sołectw Gminy

            Białe Błota, przy czym każdy sołtys jest inkasentem na terenie swojego

            sołectwa.

        3. Ustalić wynagrodzenie za inkaso w wysokości  4 % pobranego podatku.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

       Kujawsko-Pomorskiego, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

    

                                                           Marek Sampławski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz.969 ze zm.) podatek rolny  oblicza się w oparciu o średnią cenę skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w tej sprawie.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego komunikatem z dnia 17 października 2006 r. opublikowanym w Monitorze Polskim  Nr 74, poz. 745 ogłosił średnią cenę skupu żyta za okres trzech pierwszych kwartałów 2006 roku, która wyniosła 35,52 zł za 1dt. Oznaczenie 1dt oznacza 1 decytonę i jest równowartością 1 kwintala (oznaczenie 1 q), czyli jednostki masy stosowanej w obrocie płodami rolnymi. „Decy” to dziesiąta część jednostki podstawowej. Ustawa o podatku rolnym nadal przy obliczeniu wysokości podatku rolnego odwołuje się do jednostki masy oznaczonej jako kwintal.

Dyspozycją wydaną w art. 6 ust. 3 ustawy o podatku rolnym rada gminy ma prawo obniżyć cenę skupu o której mowa wyżej na terenie działania tej rady do obliczania podatku rolnego na rok 2007.

Powyższa kwota stanowiąca  podstawę do ustalenia wysokości podatku rolnego za 2007 r. została obniżona o 30 %. Tak wyliczona stawka stanowi podstawę do obliczania podatku rolnego oraz  dochodów własnych Gminy.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

    

Marek Sampławski

 

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (15 grudnia 2006, 07:37:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2296