Uchwała nr III/10/2006Rady Gminy Białe Błotaz dnia 12 grudnia 2006w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboruNa podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr.142, poz.1591 ze zmianami: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,) oraz art.19 pkt.1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 884,) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr III/10/2006
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 12 grudnia 2006


w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr.142, poz.1591 ze zmianami: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,) oraz art.19 pkt.1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 884,) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr III/10/2006 

Rady Gminy Białe Błota

 z dnia 12 grudnia 2006 r.

 

w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr.142, poz.1591 ze zmianami: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr  214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,) oraz art.19 pkt.1 lit. a i pkt 2   ustawy z dnia 12  stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 884,)  uchwala się, co następuje:     

§ 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej na terenie Gminy Białe Błota

        w następującej wysokości:              

    1) przy sprzedaży z pojazdów samochodowych, konnych, przyczep,

         platform – 27,00

2) przy sprzedaży ze stołów , skrzynek, wózków ręcznych i koszy – 7,50 zł,

 

§ 2. 1. Ustala się następujące zasady poboru opłaty targowej:

       1) poboru opłaty targowej dokonuje się w drodze inkasa,

  2) na inkasentów opłaty targowej wyznacza się sołtysów poszczególnych

    sołectw Gminy Białe Błota, przy czym każdy sołtys jest inkasentem na terenie

     swojego sołectwa,

  3) opłata targowa płatna jest do rąk inkasenta za pokwitowaniem i podlega

    w całości   przekazaniu przez inkasenta na rachunek Gminy Białe Błota

    w terminie do 30 dni od dnia jej pobrania.

            2.Wynagrodzenie za inkaso ustala się w wysokości 4 % wpływów z opłaty

      targowej.       

     § 3. Traci moc uchwała Nr XXXIV/420/2005 Rady Gminy Białe Błota z dnia

            1 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej i

            sposobu jej poboru.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

        Kujawsko-Pomorskiego, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku.

 

                                                             

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

      Marek Sampławski

 

 

 

________________________________

1)Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1)dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2)dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z dyspozycją przewidzianą w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 884 ze zm.) Minister Finansów w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej - Monitor Polski z 2006 r. Nr 75, poz. 758, ogłosił górne granice stawek kwotowych  opłat lokalnych w tym opłata targowa z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych. Górna stawka opłaty targowej ustalona została na kwotę 618,33 zł.

Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych 3 kwartałów 2006 roku w stosunku do pierwszych 3 kwartałów 2005 r. wg komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 października 2006 r. opublikowanego w Monitorze Polskim  Nr 72, poz. 724, wyniósł 0,9 %.

Biorąc powyższe pod uwagę, oraz to, że do projektu budżetu na rok 2007 przyjęto wzrost dochodów własnych na poziomie 0,9 % dokonano przeliczenia wysokości stawek opłaty targowej obowiązujących w Gminie Białe Błota  w roku 2006 o zakładany procentowy wzrost dochodów w budżecie na rok 2007  ustalając w ten sposób stawki na rok 2007.                               

 

Przewodniczący Rady Gminy

    

Marek Sampławski

 

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (15 grudnia 2006, 07:38:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2252