Uchwała nr III/11/2006Rady Gminy Białe Błotaz dnia 12 grudnia 2006w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów i jego poboru Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr.142, poz.1591 ze zmianami: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337,) oraz art.14 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844,) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr III/11/2006
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 12 grudnia 2006


w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów i jego poboru

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr.142, poz.1591 ze zmianami: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337,) oraz art.14 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844,) uchwala się, co następuje:


Uchwała  Nr III/11/2006

Rady Gminy Białe Błota

z dnia 12 grudnia 2006 roku

 

w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów i jego poboru

 

          Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr.142, poz.1591 ze zmianami: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr  214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337,) oraz art.14 pkt 1, 2, 3 i 4  ustawy z dnia 12  stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844,) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Ustala się roczną stawkę podatku od posiadania psa w wysokości 10,00

        od każdego psa .

§ 2. Podatek płatny jest bez wezwania w terminie do 15 marca roku kalendarzowego względnie  w ciągu 14-tu dni od dnia wejścia w posiadanie psa.

§ 3. 1.Zarządza się pobór podatku od posiadania psów w drodze inkasa .

                       2. Na inkasentów wyznacza się sołtysów poszczególnych sołectw, przy czym

                      każdy sołtys jest inkasentem na terenie swojego sołectwa.

                   3.Wynagrodzenie za inkaso ustala się w wysokości 4 % kwoty 

                       pobranego    podatku.

§ 4. Podatek może być płatny również na rachunek Urzędu Gminy Białe Błota.

§ 5. Podatnicy zobowiązani są zgłaszać organowi podatkowemu okoliczności

        uzasadniające powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego w terminie

        14 dni od ich zaistnienia.

§ 6. Traci moc uchwała   Nr XXXIV/421/2005 Rady Gminy Białe Błota z dnia

       1 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania

        psów i jego poboru w roku 2006.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

       Kujawsko-Pomorskiego, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007.

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Sampławski

 

 

 

 

______________________________________

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z dyspozycją przewidzianą w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr121 poz.884 ze zm.) Minister Finansów w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej - Monitor Polski 2006 r. Nr 75, poz. 758, ogłosił górne granice stawek kwotowych na rok 2007  opłat lokalnych w tym podatek od posiadania psów z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych. Górna stawka podatku od posiadania psa wynosi 53,69 zł. Powyższa stawka stanowi podstawę do ustalenia dochodów własnych Gminy.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

    

Marek Sampławski

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (15 grudnia 2006, 07:40:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2467