Uchwała nr III/12/2006Rady Gminy Białe Błotaz dnia 12 grudnia 2006w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla obliczenia podatku leśnego za 2007 r. oraz poboru tego podatku Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr.142, poz.1591 ze zmianami: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 4 ust. 5, art. 6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002r.o podatku leśnym ( Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz.1682, ze zmianami: Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz.1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484,) uchwala się, co następuje :

Uchwała nr III/12/2006
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 12 grudnia 2006


w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla obliczenia podatku leśnego za 2007 r. oraz poboru tego podatku

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr.142, poz.1591 ze zmianami: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 4 ust. 5, art. 6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002r.o podatku leśnym ( Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz.1682, ze zmianami: Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz.1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484,) uchwala się, co następuje :


Uchwała Nr III/12/2006

Rady Gminy Białe Błota

 z dnia 12 grudnia 2006 r.

 

 

w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla obliczenia  podatku  leśnego za 2007 r. oraz poboru tego podatku

 

          Na podstawie  art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr.142, poz.1591 ze zmianami: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr  214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 4 ust. 5, art. 6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002r.o podatku leśnym  ( Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz.1682, ze zmianami: Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz.1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484,) uchwala się, co następuje :

 

§ 1. Do celów obliczenia podatku leśnego za 2007 rok na terenie Gminy Białe Błota

    obniżyć średnią cenę sprzedaży drewna, ustaloną na podstawie odpowiedniego

    Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do kwoty 100,30 zł za 1 m3.

         § 2. 1. Zarządzić pobór podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa.

    2. Na inkasentów wyznacza się sołtysów poszczególnych sołectw Gminy Białe

        Błota, przy czym każdy sołtys jest inkasentem na terenie swojego sołectwa.

    3. Ustalić wynagrodzenie za inkaso  w wysokości  4 % pobranego podatku.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

       Kujawsko-Pomorskiego, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

    

Marek Sampławski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 ze zm.) podatek leśny  oblicza się w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w tej sprawie.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego komunikatem z dnia 20 października 2006 r. opublikowanym w Monitorze Polskim  Nr 74, poz. 746 ogłosił średnią cenę sprzedaży drewna za okres trzech pierwszych kwartałów 2006 roku, która wyniosła 133,70 zł za 1m3.

Dyspozycją wydaną w art. 4 ust. 5 ustawy o podatku leśnym rada gminy ma prawo obniżyć cenę sprzedaży, o której mowa wyżej na terenie działania tej rady, do obliczania podatku leśnego  na rok 2007. Do obliczenia podatku leśnego  na rok 2007 obniża się stawkę średniej ceny sprzedaży drewna o 25% .Powyższa kwota stanowi podstawę do ustalenia wysokości podatku leśnego i dochodów własnych Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy

    

Marek Sampławski

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (15 grudnia 2006, 07:41:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2339