Uchwała nr III/13/2006Rady Gminy Białe Błotaz dnia 12 grudnia 2006w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i sposobu jego poboru Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr.142, poz.1591 ze zmianami: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337,) oraz art. 5 ust.1, art.6 ust 12, art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844,) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr III/13/2006
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 12 grudnia 2006


w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i sposobu jego poboru

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr.142, poz.1591 ze zmianami: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337,) oraz art. 5 ust.1, art.6 ust 12, art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844,) uchwala się, co następuje:


Uchwała  Nr III/13/2006

Rady Gminy  Białe Błota

z dnia 12 grudnia 2006 r.

 

            w sprawie ustalenia stawek  podatku od nieruchomości i sposobu jego poboru

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr.142, poz.1591 ze zmianami: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr  214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337,) oraz art. 5 ust.1, art.6 ust 12, art.7 ust.3  ustawy z dnia 12  stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844,) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,66 zł od 1 m2  powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni

wodnych -  3,65 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,18 zł od 1 m2 powierzchni

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych -  0,52 zł od l m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 16,30 zł od l m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych -  3,75 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 3,35 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. l pkt 3 i ust. 3 -7  ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przywołanej w podstawie prawnej uchwały, z tym że, od budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz bezpośrednio związanych z procesem poboru, uzdatniania i rozprowadzania wody - 0,5 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. l pkt 3 i ust. 3 -7  ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przywołanej w podstawie prawnej uchwały.

 

§ 2. 1. Zarządzić pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.

2.        Jako inkasentów podatku od nieruchomości wyznacza się sołtysów poszczególnych sołectw Gminy Białe Błota, przy czym każdy sołtys jest inkasentem na terenie swojego sołectwa.

3.        Wynagrodzenie za inkaso ustala się w wysokości  4 % wielkości   pobranego podatku.

 

 

§ 3. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1)       grunty i budowle stanowiące własność Gminy Białe Błota nie zajęte na potrzeby organów Gminy Białe Błota i nie oddane przez nie: w trwały zarząd, w najem, w dzierżawę lub do korzystania na innej podstawie prawnej, za wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;

2)       grunty, budowle i budynki lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia statutowej działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu, kultury,  pomocy społecznej, ochrony przeciwpożarowej, za wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

 

     § 4. Traci moc uchwała  Nr XXXIV/419/2005 Rady Gminy  Białe Błota z dnia 1 grudnia

            2005 r.  w sprawie ustalenia stawek  podatku od nieruchomości i sposobu jego poboru.

 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

       Kujawsko-Pomorskiego, wchodzi w życie z dniem  1 stycznia 2007 r.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

    

                                                       Marek Sampławski

 

 

 

 

 

 

___________________________________

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z dyspozycją przewidzianą w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 884 ze zm.) Minister Finansów w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej - Monitor Polski 2006 r. Nr 75, poz.758, ogłosił górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych. Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych 3 kwartałów 2006 roku w stosunku do pierwszych 3 kwartałów 2005 r. wg komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 października 2006 r. opublikowanego w Monitorze Polskim  Nr 72, poz. 724, wyniósł 0,9  %.

Biorąc powyższe pod uwagę, oraz to, że do projektu budżetu na rok 2007 przyjęto wzrost dochodów własnych na poziomie 0,9 % dokonano przeliczenia wysokości stawek  podatku od nieruchomości obowiązujących w Gminie Białe Błota  w roku 2007 o zakładany procentowy wzrost dochodów w budżecie na rok 2007  ustalając w ten sposób nowe stawki podatkowe.

Rada Gminy Białe Błota, zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,  w drodze uchwały może wprowadzić inne niż ustalono w ustawie zwolnienia przedmiotowe.

Powyższe stawki  i zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości stanowią podstawę do ustalenia dochodów własnych Gminy.

 

 

                                                                                                                                                                           

 

Przewodniczący Rady Gminy

    

                                                       Marek Sampławski

 

 

 

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (15 grudnia 2006, 07:54:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2730