Uchwała nr IV/20/2006Rady Gminy Białe Błotaz dnia 28 grudnia 2006zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 14, ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319) uchwala się co następuje:

Uchwała nr IV/20/2006
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 grudnia 2006


zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 14, ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319) uchwala się co następuje:


UCHWAŁA Nr IV / 20 /2006

Rady Gminy Białe Błota

 z dnia 28 grudnia 2006r.  
   
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   
 
 


 
Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 14, ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319) uchwala się co następuje:
 
§ 1.  W uchwale Nr XLI/522/2006 Rady Gminy Białe Błota z dnia 13 lipca 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wprowadzić następujące zmiany:
1)       §1 otrzymuje brzmienie: „§1 Przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr ew. 772/1; 772/4; 772/14; 772/5; 772/3; 772/18; 772/17; 772/25; 772/19; 772/42; 772/20; 772/26; 772/23; 772/21; 772/45; 772/43; 772/44; 772/46; 772/48; 772/47; 772/49; 772/16; 772/32; 772/54; 772/51; 772/55; 772/29; 772/28; 772/30; 772/33; 772/40; 772/31; 772/9; 772/41; 772/56; 772/53; 772/52; 772/7; 772/35; 772/36; 772/34; 772/37; 772/39; 772/38; 772/24; 772/50; 1953; oraz części działek 3/1; 766/1; 770; 9LP; 8LP położonych w obrębie Białe Błota, gmina Białe Błota. Teren objęty przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zaznaczono na mapie ewidencji gruntów w skali 1:5000 w załączniku graficznym nr 1 stanowiącym integralną część uchwały.”
2)       załącznik graficzny nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Białe Błota.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
      
     Marek Sampławski

 

Załącznik (74kB) plik

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (2 stycznia 2007, 09:20:57)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (9 stycznia 2007, 15:39:08)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2462