Uchwała nr IV /26/2006Rady Gminy Białe Błotaz dnia 28 grudnia 2006w sprawie powołania komisji doraźnej do spraw zmian statutu Gminy Białe Błota Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271,Nr 214, poz.1806, z 2003 r., Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz § 65 Statutu Gminy Białe Błota (Dz. Urz. z 2004, Nr 109, poz. 1854 ze zmianami: Dz. Urz. z 2005 r. Nr 48, poz. 968) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr IV /26/2006
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 grudnia 2006


w sprawie powołania komisji doraźnej do spraw zmian statutu Gminy Białe Błota

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271,Nr 214, poz.1806, z 2003 r., Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz § 65 Statutu Gminy Białe Błota (Dz. Urz. z 2004, Nr 109, poz. 1854 ze zmianami: Dz. Urz. z 2005 r. Nr 48, poz. 968) uchwala się, co następuje:


UCHWAŁA Nr  IV  / 26 / 2006
Rady Gminy Białe Błota

z dnia 28 grudnia 2006 roku


w sprawie powołania komisji doraźnej do spraw zmian statutu Gminy Białe Błota


Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz.220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271,Nr 214, poz.1806, z 2003 r., Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz § 65 Statutu Gminy Białe Błota (Dz. Urz. z 2004, Nr 109, poz. 1854 ze zmianami: Dz. Urz. z 2005 r. Nr 48, poz. 968) uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Powołuję się komisję ds. zmian statutu gminy .
                Nadrzędnym kierunkiem prac komisji winno być w szczególności:
a/ zaproponowanie zmian poprawiających swobodę działania rady gminy a zarazem skuteczność działania radnych gminy
b/ precyzyjne ustalenie zasad współpracy pomiędzy organem stanowiącym i kontrolnym
w gminie jakim jest Rada Gminy a organem wykonawczym w gminie jakim jest Wójt
c/ poprawienie lub usuniecie zapisów nieprecyzyjnych .
W tym celu komisji zobowiązana jest do :
a/ przyjęcia propozycji zmian w statucie od osób zainteresowanych 
b/ przygotowania projektu zmian
c/ przedstawienia Radzie Gminy projektu uchwały zmian w statucie wraz z tekstem jednolitym statutu
 
§ 2.  W skład komisji powołuje się radnych w osobach:
a)          Bartosz Lau
b)          Bronisław Balcerowski
b)          Maria Wolsztyńska
c)          Marek Sampławski
Jednocześnie Rada Gminy sugeruje komisji wybranie na przewodniczącego komisji radnego Bartosza Lau ze względu na posiadane przygotowanie zawodowe .
 
§ 3. Komisja winna przyjąć i rozpatrzyć wnioski co do proponowanych zmian od:
a) mieszkańców gminy
b) pozostałych radnych nie będących w składzie komisji
c) organu wykonawczego tj. Wójta lub upoważnionego na piśmie przez Wójta - Zastępcy Wójta lub Sekretarza Gminy
 
§ 4. Proponowane zmiany o których mowa w § 3,  mogą być składane do 31 stycznia 2007 r. do biura obsługi rady gminy lub bezpośrednio przewodniczącemu komisji. Przewodniczący Rady Gminy może wydłużyć ten termin na prośbę przewodniczącego komisji.
§ 5. Prace komisji powinny zostać zakończone do 31 marca 2007 r. Przewodniczący Rady Gminy  może wydłużyć ten termin na prośbę przewodniczącego komisji. Prace komisji powinny być tak prowadzone, aby uchwalone zmiany mogły ukazać się w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym najpóźniej w czerwcu 2007 r. Wydłużenie tego terminu wymaga zgody rady gminy.
§ 6. Wójt jako organ wykonawczy gminy zapewni obsługę prawną komisji przez radcę prawnego gminy wg potrzeb przekazywanych Wójtowi przez  przewodniczącego komisji .
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (2 stycznia 2007, 10:40:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2776