Uchwała nr IV /21/2006Rady Gminy Białe Błotaz dnia 28 grudnia 2006w sprawie „Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007”. Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami: z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz.1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr IV /21/2006
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 grudnia 2006


w sprawie „Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007”.

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami: z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz.1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651) uchwala się, co następuje:


UCHWAŁA Nr  IV / 21 /2006 
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 grudnia 2006 r


 
 
w sprawie „Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007”.
 
 
Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami: z 2004 r. Nr 64, poz. 593,
Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz.1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651) uchwala się, co następuje:
 
 
Program współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi     podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007.
 
 
Rozdział l
Postanowienia ogólne  
§ l. Samorząd Gminy Białe Błota podejmuje działania, których celem jest zrównoważony rozwój Gminy i poprawa warunków życia jej mieszkańców. W celu najpełniejszego rozpoznania, a następnie zaspokojenia potrzeb obywateli, pozyskania akceptacji społecznej dla swych działań oraz rozwijania w społeczeństwie poczucia odpowiedzialności za przyszłość Gminy Białe Błota, Rada Gminy podejmuje inicjatywę współpracy z przedstawicielami lokalnych organizacji obywatelskich. Zasady współdziałania zawiera niniejszy Program.
 
§ 2. Ilekroć w Programie jest mowa o:
 
ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn.zm.),
Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Białe Błota,
Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Białe Błota,
partnerach Programu - należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy,
dotacji - należy przez to rozumieć dotację w rozumieniu art. 106 ust. 2 pkt. l lit. d ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 z 2005 r., poz. 2104 z późn. zm).
konkursie - należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11, ust. 2
ustawy.
 
Rozdział 2 Cele współpracy  
§ 3. Cele współpracy Gminy z partnerami Programu są następujące:
 
1)   objęcie współpracą możliwie najszerszych obszarów aktywności obywatelskiej
w społeczności Gminy (cel strategiczny),
2)   zapewnienie efektywnego wykonywania zadań własnych Gminy wynikających
z przepisów prawa poprzez udział partnerów Programu w realizacji tych zadań,
3)   rzeczywiste włączanie partnerów Programu w system demokracji lokalnej.
 
Rozdział 3
Obszary współpracy  
§ 4. Współpraca Gminy z podmiotami programu dotyczy zadań, o których mowa
w art. 4 ustawy, a w szczególności następujących dziedzin:
 
1)       pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
      oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
2)   podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
3)   działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
4)   promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
5)  działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
6)   nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
7)   upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
8)   ratownictwa i ochrony ludności,
9)   porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym
10) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
11) promocji i organizacji wolontariatu,
12) ekologii, ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 
 
Rozdział 4
Formy współpracy
 
§ 5.1.Współdziałanie Gminy z partnerami Programu obejmuje współpracę finansową
i pozafinansową.
 
2. Współpraca finansowa polega na zlecaniu realizacji zadań Gminy partnerom Programu
na zasadach określonych w ustawie, w formach przewidzianych w art. 5 ust. 4 ustawy.
 
3. Współpraca pozafinansowa polega na:
 
1)   wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działalności
oraz współdziałaniu w celu zharmonizowania tych kierunków, poprzez:
a)   przekazywanie przy pomocy technologii komputerowej i lokalnych mediów bieżących informacji o realizacji Programu,
b)   zapoznanie partnerów Programu z obszarami działań, w których realizację mogą się włączyć,
c)   informowanie o potencjalnych źródłach finansowania i zasadach udzielania dotacji,
 
2)   konsultowaniu projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej partnerów Programu, poprzez:
 
a)   udział przedstawicieli partnerów Programu w opracowywaniu założeń do aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy,
b)   udział przedstawicieli organów Gminy i partnerów Programu w diagnozowaniu potrzeb społeczności lokalnej,
 
3)   tworzeniu wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym
z udziałem przedstawicieli organów Gminy i partnerów Programu.
 
 
Rozdział 5
Zasady współpracy  
§ 6. Współpraca Gminy z partnerami Programu odbywa się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji
i jawności.
 
§ 7. Realizatorami współpracy ze strony Gminy są:
1)   Rada Gminy Białe Błota i jej poszczególne Komisje - w zakresie kształtowania polityki społecznej i finansowej,
2)   Wójt Gminy - w zakresie realizacji polityki społecznej i finansowej,
3)   Sekretarz Gminy - w zakresie koordynowania współpracy Gminy z partnerami Programu,
4)   stanowisko ds. kontaktów z organizacjami pozarządowymi - w zakresie utrzymywania stałych i bieżących kontaktów pomiędzy władzami samorządowymi
a partnerami Programu,
5)   kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy odpowiednio, w powierzonym im zakresie.
 
§ 8. Gmina ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych według priorytetów określonych w rozdziale 6 chyba, że właściwy organ Gminy podejmie decyzję o zastosowaniu
innych procedur i będzie to możliwe w świetle obowiązujących przepisów.
 
Rozdział 6
Zagadnienia priorytetowe  
§ 9. l. Zagadnieniami priorytetowymi do realizacji w roku 2007 we współpracy
z partnerami Programu są:
 
1)   w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, przeciwdziałania patologiom społecznym oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych:
a)  tworzenie zintegrowanego systemu pomocy społecznej,
b)  rozwój form opieki nad dziećmi i młodzieżą w formie świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych,
c)  promocja zdrowego trybu życia i działań z zakresu profilaktyki uzależnień,
d)  pomoc osobom starszym,
 
2)  w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
 
a)   upowszechnianie sportu wśród dorosłych, dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,
b)   promowanie zdrowego trybu życia,
c)   organizacja rekreacji i wypoczynku dzieci i młodzieży,
d)   wspieranie wszelkich form współzawodnictwa sportowego,
 
2. Zagadnienia wymienione w ust. l stanowią informację dla partnera Programu o kierunkach działań w roku 2007 i stanowią jedno z kryteriów podjęcia współpracy. Innymi kryteriami mogą być w szczególności: wiarygodność, wykazana efektywność i skuteczność w realizacji założonych celów, nowatorstwo metod działania oraz posiadane zasoby.
Rozdział 7
Postanowienia końcowe  
§ 10. l. Wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych określa uchwała budżetowa.
 
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy, ustawy Kodeks Cywilny, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy Prawo zamówień publicznych i inne przepisy wykonawcze.
 
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
         Przewodniczący Rady Gminy
       
              Marek Sampławski
 

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (2 stycznia 2007, 10:42:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2897