Uchwała nr IV/25/2006Rady Gminy Białe Błotaz dnia 28 grudnia 2006w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r. Na podstawie art. 18 , ust 2 , pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 , poz. 558 , Nr 113 , poz. 984 , Nr 153 , poz. 1271 , Nr 214 , poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80 , poz. 717 , Nr 162 , poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102 , poz. 1055, Nr 116 , poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 ) art. 184, ust.1 pkt 9, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, poz. 1218 ), uchwala się , co następuje :

Uchwała nr IV/25/2006
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 grudnia 2006


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

Na podstawie art. 18 , ust 2 , pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 , poz. 558 , Nr 113 , poz. 984 , Nr 153 , poz. 1271 , Nr 214 , poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80 , poz. 717 , Nr 162 , poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102 , poz. 1055, Nr 116 , poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 ) art. 184, ust.1 pkt 9, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, poz. 1218 ), uchwala się , co następuje :


 

Uchwała Nr  IV / 25 / 2006

Rady Gminy Białe Błota

z dnia 28 grudnia 2006 r.

 

      w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

 

      Na podstawie art. 18 , ust 2 , pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 , poz. 558 , Nr 113 , poz. 984 , Nr 153 , poz. 1271 , Nr 214 , poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80 , poz. 717 , Nr 162 , poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102 , poz. 1055, Nr 116 , poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 ) art. 184, ust.1 pkt 9,  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2006r.

Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, poz. 1218 ),

uchwala się , co następuje :                                                                                     

 

§ 1.Prognozowane dochody budżetu gminy w kwocie                                                      28 161 188,- zł

-          zwiększa się o                                                                                                               70 000,- zł

-          dochody po zmianach                                                                                            28 231 188,- zł

w tym :

          a/ dochody własne                                   9 826 332,- zł

          b/ udziały w podatkach stanowiących

              dochód budżetu państwa                     6 017 125,- zł

          c/ subwencje                                            7 980 295,- zł

          d/ dotacje                                                 4 407 436,- zł

zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a

 

§ 2. 1.Wydatki budżetu gminy w kwocie                                                                           31 311 188,- zł

2.Zwiększa się o kwotę                                                                                                           139 322,- zł

3.Zmniejsza się o kwotę                                                                                                            69 322,- zł

4.Wydatki po zmianach                                                                                                      31 381 188,- zł

zgodnie z załącznikiem nr 2

5. Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się łącznie na :

a/ wydatki bieżące                                                              22 611 272,- zł w tym :

-          wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń         9 882 532,- zł

-     dotacje                                                                     1 202 439,- zł

-          wydatki na obsługę długu j.s.t.                                  409 559,- zł

-          rezerwa ogólna                                                              4 111,- zł

b/ wydatki majątkowe                                                         8 769 916,- zł

 

§ 3. 1. Deficyt budżetu w  wysokości                                                                                   3 150 000,- zł

2. Źródło pokrycia deficytu - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Toruniu w kwocie                                                     3 150 000,- zł

 

§ 4. Ustala się zmiany w wieloletnim programie inwestycyjnym , w wycinku wieloletniego programu inwestycyjnego – inwestycje do realizacji w 2006 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3 a .

 

§ 5. Ustala się zmiany w planie wydatków wyodrębnionych z budżetu gminy dla jednostek pomocniczych na 2006 rok , zgodnie z załącznikiem nr 4.

 

§ 6. Ustala się zmiany w dotacjach przekazywanych z budżetu gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. , zgodnie z załącznikiem nr 5.

 

§ 7. Ustala się zmiany w dotacjach z budżetu gminy na 2006 r. zgodnie z załącznikiem nr 6.

 

§ 8. Ustala się zmiany w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na 2006 r. zgodnie z załącznikiem nr 7.

 

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na :

 

1.sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,- zł

2.sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 150 000,- zł

3.spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 806 260,- zł

 

§ 10. Ustala się zmiany w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2006 r., zgodnie z załącznikiem nr 8.

 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Białe Błota .

       

 

  Uchwała IV(25)2006 zmieniająca.rar (70kB) plik

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (9 stycznia 2007, 14:26:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2133