Uchwała nr XXXV/432/2005RADY GMINY BIAŁE BŁOTAz dnia 29 grudnia 2005w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze Gminy Białe Błota. Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 08.03 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2001r. Nr 142, poz.1591, ze zmianami z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr153, poz.1271, Nr 214, poz.1806 z 2003r. Nr80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr116, poz.1203 z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457 oraz art.24 ust.1 i 5 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. Nr 72, poz.747, ze zmianami z 2002r., Nr113, poz.984, z 2004r. Nr 96, poz.959, Nr 173, poz.1808, z 2005r. Nr 85, poz. 729, Nr 130, poz. 1087 )uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXXV/432/2005
RADY GMINY BIAŁE BŁOTA
z dnia 29 grudnia 2005


w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze Gminy Białe Błota.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 08.03 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2001r. Nr 142, poz.1591, ze zmianami z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr153, poz.1271, Nr 214, poz.1806 z 2003r. Nr80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr116, poz.1203 z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457 oraz art.24 ust.1 i 5 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. Nr 72, poz.747, ze zmianami z 2002r., Nr113, poz.984, z 2004r. Nr 96, poz.959, Nr 173, poz.1808, z 2005r. Nr 85, poz. 729, Nr 130, poz. 1087 )uchwala się co następuje:


                                      Uchwała Nr XXXV/ 432 / 2005
                                         RADY GMINY BIAŁE BŁOTA
                                          z dnia 29 grudnia 2005r.
 
 
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze Gminy Białe Błota.
 
 
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 08.03 1990r. o samorządzie gminnym
( Dz.U z 2001r. Nr 142, poz.1591, ze zmianami z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr153, poz.1271, Nr 214, poz.1806 z 2003r. Nr80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr116, poz.1203 z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457 oraz art.24 ust.1 i 5 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. Nr 72, poz.747, ze zmianami z 2002r., Nr113, poz.984, z 2004r. Nr 96, poz.959, Nr 173, poz.1808, z 2005r. Nr 85, poz. 729, Nr 130, poz. 1087 )uchwala się co następuje:
 
§ 1. Zatwierdzić następujące taryfy:
1)       cenę za wodę dostarczoną przez Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Białych Błotach poprzez sieci wodociągowe będące w posiadaniu w/w Zakładu w wysokości 2,07 wysokości za 1 m3 wody plus dodatek od towarów i usług –VAT , w wysokości określonej odrębnymi przepisami,
2)       stawkę opłaty abonamentowej :1,88 zł za wodomierz za miesiąc plus podatek od towarów i usług –VAT, w wysokości określonej odrębnymi przepisami,
3)       cenę za ścieki odprowadzone do sieci kanalizacyjnej będącej w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Białych Błotach w wysokości 4,11 za  1 m3 ścieków plus podatek od towarów i usług – VAT , w wysokości określonej odrębnymi przepisami.
 
 
§ 2. Zatwierdzone taryfy obowiązują od 18 stycznia 2006r. do 18 stycznia 2007r.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
                                                                            Przewodniczący Rady Gminy
 
                                                                                   Bronisław Balcerowski
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (27 marca 2007, 11:25:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2661