Uchwała nr XXXV/ 433 /2005RADY GMINY BIAŁE BŁOTAz dnia 29 grudnia 2005w sprawie dopłaty do taryf za zbiorowe odprowadzanie ściekówNa podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 08.03 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr153, poz.1271, Nr 214, poz.1806 z 2003r. Nr80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr116, poz.1203 z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr175, poz.1457 oraz art.24 ust.6 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72 poz.747, ze zmianami z 2002r.Nr113,poz.984, z 2004r. Nr 96, poz.959, Nr 173, poz.1808, z 2005r. Nr 85, poz. 729, Nr130, poz.1087) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXXV/ 433 /2005
RADY GMINY BIAŁE BŁOTA
z dnia 29 grudnia 2005


w sprawie dopłaty do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 08.03 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr153, poz.1271, Nr 214, poz.1806 z 2003r. Nr80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr116, poz.1203 z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr175, poz.1457 oraz art.24 ust.6 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72 poz.747, ze zmianami z 2002r.Nr113,poz.984, z 2004r. Nr 96, poz.959, Nr 173, poz.1808, z 2005r. Nr 85, poz. 729, Nr130, poz.1087) uchwala się co następuje:


                                      Uchwała Nr XXXV/ 433 /2005
                                        RADY GMINY BIAŁE BŁOTA
                                          z dnia 29 grudnia 2005r.
 
 
w sprawie dopłaty do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków
 
 
 
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 08.03 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr153, poz.1271, Nr 214, poz.1806 z 2003r. Nr80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr116, poz.1203 z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr175, poz.1457 oraz art.24 ust.6 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72 poz.747, ze zmianami z 2002r.Nr113,poz.984, z 2004r. Nr 96, poz.959, Nr 173, poz.1808, z 2005r. Nr 85, poz. 729, Nr130, poz.1087) uchwala się co następuje:
 
§ 1. Ustala się dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług dopłatę do 1m3 ścieków odprowadzonych do sieci kanalizacyjnej będącej w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Białych Błotach, rozliczanych na podstawie zużycia wody lub urządzenia pomiarowego w wysokości : 1,00 zł brutto w okresie od 18stycznia 2006r.           do 18 stycznia 2007r.     
 
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXIV /341/2004 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2004 w sprawie dopłaty do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 18 stycznia 2006 r.
 
 
 
                                                                            Przewodniczący Rady Gminy
 
                                                                                 Bronisław Balcerowski
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (27 marca 2007, 11:28:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2443