Uchwała nr XXXV/434/2005Rady Gminy Białe Błotaz dnia 29 grudnia 2005w sprawie opłat za świadczenia przedszkola gminnego w Białych Błotach.Na podstawie art. 14 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm: Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091 i Nr 167, poz. 1400) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXXV/434/2005
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 grudnia 2005


w sprawie opłat za świadczenia przedszkola gminnego w Białych Błotach.

Na podstawie art. 14 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm: Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091 i Nr 167, poz. 1400) uchwala się co następuje:


                                   Uchwała Nr XXXV/ 434 /2005
                                      Rady Gminy Białe Błota
                                     z dnia 29 grudnia 2005 r.
 
 
 
w sprawie  opłat za świadczenia przedszkola gminnego w Białych Błotach.
 
Na podstawie art. 14 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm: Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091 i Nr 167, poz. 1400) uchwala się co następuje:
 
                § 1.  Ustala się miesięczną opłatę za świadczenia w prowadzonym przez Gminę Białe Błota przedszkolu publicznym w wysokości 90 zł
 
                § 2. Opłata obowiązuje od 1 stycznia 2006 roku i nie dotyczy bezpłatnych świadczeń w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej w odrębnych przepisach w wymiarze nie przekraczającym 5-ciu godzin dziennie.
 
§ 3. Dodatkowo ustala się dzienną stawkę żywieniową w wysokości kosztów zakupu surowców żywnościowych przeznaczonych na dzienne wyżywienie wychowanka przedszkola wymienionego w § 1. Za dni nieobecności wychowanka w tym przedszkolu stawka żywieniowa nie jest uiszczana.
 
 
§ 4. Traci moc uchwała Nr 64/2001 z dnia 19 grudnia 2001r. w sprawie wysokości czesnego w Gminnym Przedszkolu w Białych Błotach.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006r.
 
 
 

                                                                             Przewodniczący Rady Gminy  

                                                                                   Bronisław Balcerowski
  
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (27 marca 2007, 11:56:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2804