Uchwała nr XXXV/431/2005RADA GMINY BIAŁE BŁOTAz dnia 29 grudnia 2005w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Tadeusza Grzeszczaka na działalność Wójta Gminy Białe Błota. Na podstawie art. 18, ust 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami : Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271,Nr 214, poz.1806, z 2003 r., Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457) w związku z art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r., Nr 49, poz. 509, z 2002 r., Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 181, poz. 1524) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXV/431/2005
RADA GMINY BIAŁE BŁOTA
z dnia 29 grudnia 2005


w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Tadeusza Grzeszczaka na działalność Wójta Gminy Białe Błota.

Na podstawie art. 18, ust 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami : Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271,Nr 214, poz.1806, z 2003 r., Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457) w związku z art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r., Nr 49, poz. 509, z 2002 r., Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 181, poz. 1524) uchwala się, co następuje:


 
 
 
                                U C H W A Ł A    Nr XXXV/    431    / 2005
                                             RADA GMINY BIAŁE BŁOTA
                                            z dnia 29 grudnia 2005  roku
 
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Tadeusza Grzeszczaka na działalność Wójta Gminy Białe Błota.
 
          Na podstawie art. 18, ust 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami : Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271,Nr 214, poz.1806, z 2003 r., Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457) w związku z art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r., Nr 49, poz. 509, z 2002 r., Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 181, poz. 1524) uchwala się, co następuje:
 
§1. Po rozpatrzeniu skargi z dnia 3 czerwca 2005 r. w sprawie zwłoki Wójta Gminy Białe Błota  w udostępnieniu informacji publicznej, złożonej przez Pana Tadeusza Grzeszczaka i zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie zarzutów  postawionych w skardze, Rada Gminy Białe Błota uznaje skargę za nieuzasadnioną z przyczyn określonych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
 
§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady, zobowiązując go do przygotowania odpowiedzi i przesłania skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem.
 
 
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
                                                                                Przewodniczący Rady Gminy
  
                                                                                    Bronisław Balcerowski
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (27 marca 2007, 12:54:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2338