Uchwała nr II/17/2002Rady Gminy Białe Błotaz dnia 9 grudnia 2002w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.Na podstawie art.18, ust.2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001r.Nr.142,poz.1591 z późn.zm.), art. 6, ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2002r.Dz.U.Nr.9,poz.84 z późn.zm) art.6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity z 1993r Nr.94,poz.431 z późn.zm) oraz art.6,ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U z 2002r Nr.200,poz. 1687).

Uchwała nr II/17/2002
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 9 grudnia 2002


w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Na podstawie art.18, ust.2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001r.Nr.142,poz.1591 z późn.zm.), art. 6, ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2002r.Dz.U.Nr.9,poz.84 z późn.zm) art.6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity z 1993r Nr.94,poz.431 z późn.zm) oraz art.6,ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U z 2002r Nr.200,poz. 1687).


Rada Gminy
ustala, co następuje :

§ 1

1) Wzór formularza informacji o nieruchomości i obiektach budowlanych do celów ustalenia podatku od nieruchomości dla osób fizycznych, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.

2) Wzór formularza informacji o gruntach do celów ustalenia podatku  rolnego dla osób fizycznych, stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały.

3) Wzór formularza informacji o lasach do celów ustalenia podatku leśnego od osób fizycznych, stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 2

1) Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiący załącznik Nr 4 do uchwały.

2) Wzór deklaracji na podatek rolny dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostek organizacyjnych Lasów  Państwowych, stanowiący załącznik Nr 5 do uchwały.

3) Wzór deklaracji na podatek leśny dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych , a także jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, stanowiący załącznik Nr 6 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4

Uchwała  wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Przewodniczący
Rady Gminy


Stanisław Marks

metryczka


Opublikował: Filip Dobiszewski (27 października 2003, 10:19:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3110