Uchwała nr XV/146/2007Rady Gminy Białe Błotaz dnia 19 grudnia 2007w sprawie „Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008”. Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami: z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz.1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XV/146/2007
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 19 grudnia 2007


w sprawie „Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008”.

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami: z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz.1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651) uchwala się, co następuje:


                                                  UCHWAŁA NR XV/146/2007
                                                   Rady Gminy Białe Błota
                                                  z dnia 19 grudnia 2007
              

w sprawie „Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008”.Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami: z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz.1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651) uchwala się, co następuje:
 
 
Program współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi     podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008.

Rozdział l
Postanowienia ogólne
 
§ l. Samorząd Gminy Białe Błota podejmuje działania, których celem jest zrównoważony rozwój Gminy i poprawa warunków życia jej mieszkańców. W celu najpełniejszego rozpoznania, a następnie zaspokojenia potrzeb obywateli, pozyskania akceptacji społecznej dla swych działań oraz rozwijania w społeczeństwie poczucia odpowiedzialności za przyszłość Gminy Białe Błota, Rada Gminy podejmuje inicjatywę współpracy z przedstawicielami lokalnych organizacji obywatelskich. Zasady współdziałania zawiera niniejszy Program.

§ 2. Ilekroć w Programie jest mowa o:
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn.zm.),
2) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Białe Błota,
3) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Białe Błota,
4) partnerach Programu - należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy,
5) konkursie - należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11,
ust. 2 ustawy.

Rozdział 2
Cele współpracy
 
§ 3. Cele współpracy Gminy z partnerami Programu są następujące:
1)        objęcie współpracą możliwie najszerszych obszarów aktywności obywatelskiej
w społeczności Gminy (cel strategiczny),
2)        zapewnienie efektywnego wykonywania zadań własnych Gminy wynikających
z przepisów prawa poprzez udział partnerów Programu w realizacji tych zadań,
3)        rzeczywiste włączanie partnerów Programu w system demokracji lokalnej.
 
Rozdział 3
Obszary współpracy
 
§ 4. Współpraca Gminy z podmiotami programu dotyczy zadań, o których mowa
w art. 4 ustawy, a w szczególności następujących dziedzin:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
2) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
3) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
4) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
5) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
6) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
7) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
8) ratownictwa i ochrony ludności,
9) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym
10) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
11) promocji i organizacji wolontariatu,
12) ekologii, ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 
Rozdział 4
Formy współpracy
 
§ 5.1.Współdziałanie Gminy z partnerami Programu obejmuje współpracę finansową
i pozafinansową.
2. Współpraca finansowa polega na zlecaniu realizacji zadań Gminy partnerom Programu
na zasadach określonych w ustawie, w formach przewidzianych w art. 5 ust. 4 ustawy.
3. Współpraca pozafinansowa polega na:
1)   wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działalności
oraz współdziałaniu w celu zharmonizowania tych kierunków, poprzez:
a)   przekazywanie przy pomocy technologii komputerowej i lokalnych mediów bieżących informacji o realizacji Programu,
b)   zapoznanie partnerów Programu z obszarami działań, w których realizację mogą się włączyć,
c)   informowanie o potencjalnych źródłach finansowania i zasadach udzielania dotacji,
2)   konsultowaniu projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej partnerów Programu, poprzez:
a)   udział przedstawicieli partnerów Programu w opracowywaniu założeń do aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy,
b)   udział przedstawicieli organów Gminy i partnerów Programu w diagnozowaniu potrzeb społeczności lokalnej,
3)   tworzeniu wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym
z udziałem przedstawicieli organów Gminy i partnerów Programu.
 
 
 
 
Rozdział 5
Zasady współpracy
 
§ 6. Współpraca Gminy z partnerami Programu odbywa się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji
i jawności.
§ 7. Realizatorami współpracy ze strony Gminy są:
1)        Rada Gminy Białe Błota i jej poszczególne Komisje - w zakresie kształtowania polityki społecznej i finansowej,
2)        Wójt Gminy - w zakresie realizacji polityki społecznej i finansowej,
3)   Sekretarz Gminy - w zakresie koordynowania współpracy Gminy z partnerami Programu,
4)   stanowisko ds. kontaktów z organizacjami pozarządowymi - w zakresie utrzymywania stałych i bieżących kontaktów pomiędzy władzami samorządowymi
a partnerami Programu,
5)   kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy odpowiednio, w powierzonym im zakresie.
§ 8. Gmina ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych według priorytetów określonych w rozdziale 6 chyba, że właściwy organ Gminy podejmie decyzję o zastosowaniu innych procedur i będzie to możliwe w świetle obowiązujących przepisów.
 
Rozdział 6
Zagadnienia priorytetowe  
 
§ 9.l. Zagadnieniami priorytetowymi do realizacji w roku 2008 we współpracy
z partnerami Programu są:
1)   w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, przeciwdziałania patologiom społecznym oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych:
a)        tworzenie zintegrowanego systemu pomocy społecznej,
b)        rozwój form opieki nad dziećmi i młodzieżą w formie świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych,
c)        promocja zdrowego trybu życia i działań z zakresu profilaktyki uzależnień,
d)        pomoc osobom starszym,

2)  w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
a)   upowszechnianie sportu wśród dorosłych, dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,
b)   promowanie zdrowego trybu życia,
c)   organizacja rekreacji i wypoczynku dzieci i młodzieży,
d)   wspieranie wszelkich form współzawodnictwa sportowego,
 
2. Zagadnienia wymienione w ust. l stanowią informację dla partnera Programu o kierunkach działań w roku 2008 i stanowią jedno z kryteriów podjęcia współpracy. Innymi kryteriami mogą być w szczególności: wiarygodność, wykazana efektywność i skuteczność w realizacji założonych celów, nowatorstwo metod działania oraz posiadane zasoby.
 
3. Partnerami programu nie mogą być organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy, w stosunku do których rada gminy wszczęła kontrolę i która nie została zakończona stosowną uchwałą rady gminy rozstrzygającą sprawę przeprowadzonej kontroli.*
 
 
Rozdział 7
Postanowienia końcowe  
 
§ 10.l. Wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych określa uchwała budżetowa.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy, ustawy Kodeks Cywilny, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy Prawo zamówień publicznych i inne przepisy wykonawcze.
 
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                                                   Przewodniczący Rady Gminy
                                                                               Białe Błota
       
                                                                          Marek Sampławski

*Rozstrzygniecie nadzorcze nr 3/2008 Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2008r. stwierdziło nieważność uchwały nr XV/146/2007 Rady Gminy Białe Błota z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie " Progamu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008", w części dotyczącej par. 9 ust.3. 
 
 
                                                            Uzasadnienie
 
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi stanowi wypełnienie delegacji ustawowej wynikającej z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, póz.873 ), zwanej dalej ustawą.
Zakres podmiotowy cytowanej wyżej ustawy wskazuje, że podmiotami takich programów są z jednej strony organy jednostek samorządu terytorialnego a z drugiej organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy. Należą do nich m.in.: niedziałające w celu osiągnięcia zysku stowarzyszenia, fundacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych ( np. grupy charytatywne, zakłady opiekuńcze), stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, z wyłączeniami określonymi w ustawie.
Ideą przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi jest nakreślenie priorytetów działania oraz wybór i określenie rocznych zamierzeń organu jednostki samorządu terytorialnego - związanych ściśle ze specyfiką sytuacji społeczno - ekonomicznej ludności zamieszkującej obszar danej jednostki samorządu.
Formy współpracy z organizacjami pozarządowymi mogą być prowadzone w formie działań finansowych (zlecanie realizacji zadań publicznych) lub poza finansowej (wzajemne informowanie się, konsultowanie projektów aktów normatywnych, tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, itp.)
 
 
 
                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                    Białe Błota
 
                                                                                               Marek Sampławski
 
 

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (21 grudnia 2007, 13:32:01)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (20 lutego 2008, 10:02:46)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1978