Uchwała nr XV/148/2007Rady Gminy Białe Błotaz dnia 19 grudnia 2007w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych.Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Dz.U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. z 2002. Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Dz.U.z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 17, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art.13 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 ze zmianami: Dz.U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, Dz.U. z 2005 r Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175 poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 456, 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XV/148/2007
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 19 grudnia 2007


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Dz.U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. z 2002. Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Dz.U.z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 17, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art.13 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 ze zmianami: Dz.U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, Dz.U. z 2005 r Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175 poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 456, 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218), uchwala się, co następuje:


                                               UCHWAŁA NR XV/148/2007
                                                  Rady Gminy Białe Błota
                                                 z dnia 19 grudnia 2007r.
 
 
w  sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych.
 
               
                Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Dz.U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Z 2002 r. Nr 153, poz. 1271,  Dz. U. z 2002. Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Dz.U.z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 17, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art.13 ust. 1, art. 37 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 ze zmianami: Dz.U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, Dz.U. z 2005 r Nr 130, poz. 1087,   Nr 169, poz. 1420,  Nr 175 poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 456, 104, poz. 708,   Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218),  uchwala się, co następuje:
 
 
§  1. Wyrazić zgodę na zbycie niezabudowanych działek o numerach:  91/6 o pow. 0,0814 ha i 91/9 o pow. 0,1675 położonych w Zielonce, gmina Białe Błota, stanowiących własność Gminy Białe Błota, określonych w załączniku graficznym do niniejszej uchwały, w drodze przetargu nieograniczonego.
 
 
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                                                                 Wiceprzewodniczący Rady Gminy
                                                                                                  Białe Błota
 
                                                                                                 Bartosz Lau
 
 
 
 

                                                    U z a s a d n i e n i e
 
 
Sprzedaż  działek będących przedmiotem niniejszej uchwały, zapewni  niezbędne środki na wykonanie planowanego na 2008 rok projektu na kanalizację sanitarną w miejscowościach: Łochowice, Łochowo, Lisi Ogon.  
Działki nr 91/6 i 91/9 położone w Zielonce leżą w terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania  przestrzennego, w związku z powyższym do czasu zbycia działek należy uzyskać decyzje ustalające warunki zabudowy dla tych terenów.
                                                                                 Wiceprzewodniczący Rady Gminy
                                                                                                        Białe Błota
 
                                                                                                      Bartosz Lau
 
załącznik (882kB) jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (21 grudnia 2007, 14:11:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1901