Uchwała nr XV / 157 / 2007Rady Gminy Białe Błotaz dnia 19 grudnia 2007w sprawie odrzucenia zarzutu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łochowice – Łochowo – Lisi Ogon, wniesionego przez p. Lidię Krukowskąjednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r.; Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r.; Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r.; Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r.; Nr 172, poz. 1441, z 2006 r.; Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r.; Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), art. 24 ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity – Dz. U. z 1999 r.; Nr 15, poz. 139, ze zmianami: Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000 r.; Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r.; Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804, z 2002 r.; Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112 ) w związku z art. 85 ust. 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492 z 2005 r.; Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087 z 2006 r.; Nr 45, poz. 319 i 225, poz. 1635 z 2007 r.; Nr 127, poz. 880)

Uchwała nr XV / 157 / 2007
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 19 grudnia 2007


w sprawie odrzucenia zarzutu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łochowice – Łochowo – Lisi Ogon, wniesionego przez p. Lidię Krukowską

jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r.; Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r.; Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r.; Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r.; Nr 172, poz. 1441, z 2006 r.; Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r.; Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), art. 24 ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity – Dz. U. z 1999 r.; Nr 15, poz. 139, ze zmianami: Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000 r.; Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r.; Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804, z 2002 r.; Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112 ) w związku z art. 85 ust. 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492 z 2005 r.; Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087 z 2006 r.; Nr 45, poz. 319 i 225, poz. 1635 z 2007 r.; Nr 127, poz. 880)


                                                      Uchwała Nr XV / 157 / 2007
                                                         Rady Gminy Białe Błota
                                                       z dnia 19 grudnia 2007 r.
 
w sprawie odrzucenia zarzutu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łochowice – Łochowo – Lisi Ogon, wniesionego przez p. Lidię Krukowską
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r.; Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r.; Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r.; Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r.; Nr 172, poz. 1441, z 2006 r.; Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r.; Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), art. 24 ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity – Dz. U. z 1999 r.; Nr 15, poz. 139, ze zmianami:  Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000 r.; Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r.; Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804, z 2002 r.; Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112 ) w związku z art. 85 ust. 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492 z 2005 r.; Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087 z 2006 r.; Nr 45, poz. 319 i 225, poz. 1635 z 2007 r.; Nr 127, poz. 880)
 
Rada Gminy Białe Błota uchwala, co następuje:
 
§ 1. Odrzucić zarzut wniesiony przez panią Lidię Krukowską do wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łochowice, Łochowo, Lisi Ogon, dotyczący terenu działki nr ew. 260/1, położonej w Lisim Ogonie.
 
§  2.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy                                                                             Białe Błota
 
Bartosz Lau
 
 
 
Uzasadnienie  
Pani Lidia Krukowska jako właścicielka działki nr ew.: 260/1 położonej w m. Lisi Ogon, gm. Białe Błota wniosła w dniu 31.05.2007 r. wniosek o ujęcie terenu działki 260/1 w wyłożonym do wglądu publicznego w dniach od 24 maja do 18 czerwca 2007 r. projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łochowice, Łochowo, Lisi Ogon pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Ze względu na to, że w projekcie miejscowego planu działka 260/1 w Lisim Ogonie położona jest w terenie oznaczonym symbolem 250 RP/ZŁ/RL i przeznaczonym pod teren upraw rolnych i leśnych z zakazem zabudowy,  wniosek potraktowano jako wniesienie zarzutu.
W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego stwierdzono, że działka nr 260/1 nabyta została przez wnoszącą zarzut w 2006 roku jako działka rolna.
Działka ta położona w terenach rolnych nie posiadając bezpośredniego dostępu do drogi publicznej nigdy nie uzyskała przeznaczenia na cele nierolnicze.
Za odrzuceniem zarzutu, o którym mowa w § 1 uchwały przemawiają następujące argumenty:
1)        teren działki nr 260/1 nie posiada zgody o przeznaczeniu na cele inwestycyjne, ponieważ w  obowiązującym do 31 grudnia 2003 roku miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Białe Błota (uchwała Nr XXII/144/93 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28.06.1993 r., ogłoszonym w Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 12, poz.157 z 1993 r.) teren ten stanowił grunty rolne i nie uzyskano dla tego terenu odpowiedniej wymaganej zgody wojewody na przeznaczenie gruntu działki na cele nierolnicze i nieleśne. Wymóg ten wprowadza art. 7 ustawy z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U.  z 1995 r. Nr 16, poz. 78, ze zmianami).
2)        teren działki nie posiada infrastruktury technicznej i nie jest planowany do uzbrojenia technicznego i zmiany przeznaczenia terenu,
3)        działka 260/1 jako grunt rolny posiada możliwość dojazdu indywidualnego do drogi publicznej poprzez drogę leśną znajdującą się w administracji Nadleśnictwa Bydgoszcz. Przejazd ten jest utrzymany i akceptowany przez Nadleśnictwo Bydgoszcz na zasadzie przejazdu gospodarczego do gruntów rolnych.
Dodatkowo za odrzuceniem zarzutu, o którym mowa w § 1 uchwały przemawiają następujące argumenty:
Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późniejszymi zmianami) w art. 7 wprowadza wymóg, aby przed przeznaczeniem prywatnych gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne uzyskać odpowiednią zgodę wojewody wyrażoną po uzyskaniu opinii izby rolniczej. O taką zgodę nie występowano, ponieważ przyjęte w projekcie miejscowego planu zasady zagospodarowania przedmiotowego terenu są spójne z założeniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Białe Błota przyjętym Uchwałą Nr XXVIII/235/2001 Rady Gminy Białe Błota z dnia 15.02.2001 r. Biorąc powyższe pod uwagę nie jest możliwe uwzględnienie zarzutu.
Zgodnie z art. 24, ust. 3j ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z 1994 roku „o uwzględnieniu bądź odrzuceniu zarzutu rozstrzyga Rada Gminy w drodze uchwały zawierającej uzasadnienia faktyczne i prawne.”
Przepis ten znajduje nadal zastosowanie z mocy art. 85, ust. 2 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, którego treść brzmi: „Do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego województw, w stosunku do których podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzania lub zmiany planu oraz zawiadomiono o terminie wyłożenia tych planów od publicznego wglądu, ale postępowanie nie zostało zakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.”
Wyłożenie projektu planu do wglądu publicznego nastąpiło w okresie od dnia 02 lipca 2003 roku do 22 lipca 2003 roku, a zawiadomienie o wyłożeniu planu do publicznego wglądu nastąpiło przed wejściem w życie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r. Natomiast wyłożenie projektu miejscowego planu do wglądu publicznego w dniach od 24 maja do 18 czerwca 2007 roku podyktowane było przepisem art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym w związku z konicznością uwzględnienia wniesionych zarzutów i protestów do tego projektu miejscowego planu z wyłożenia z 2003 r.
 
Na mocy w/w przepisów podjęto przedmiotową uchwałę o odrzuceniu zarzutu.
 
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Białe Błota
 
 
Bartosz Lau
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (21 grudnia 2007, 14:44:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2315