Uchwała nr XV / 161 / 2007Rady Gminy Białe Błotaz dnia 19 grudnia 2007w sprawie odrzucenia zarzutu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łochowice – Łochowo – Lisi Ogon, wniesionego przez p. Mieczysława Kuczyńskiego, Marię Kuczyńską i Józefa KuczyńskiegoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r.; Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r.; Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r.; Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r.; Nr 172, poz. 1441, z 2006 r.; Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r.; Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), art. 24 ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity – Dz. U. z 1999 r.; Nr 15, poz. 139, ze zmianami: Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000 r.; Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r.; Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804, z 2002 r.; Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112 ) w związku z art. 85 ust. 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492 z 2005 r.; Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087 z 2006 r.; Nr 45, poz. 319 i 225, poz. 1635 z 2007 r.; Nr 127, poz. 880)

Uchwała nr XV / 161 / 2007
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 19 grudnia 2007


w sprawie odrzucenia zarzutu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łochowice – Łochowo – Lisi Ogon, wniesionego przez p. Mieczysława Kuczyńskiego, Marię Kuczyńską i Józefa Kuczyńskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r.; Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r.; Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r.; Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r.; Nr 172, poz. 1441, z 2006 r.; Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r.; Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), art. 24 ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity – Dz. U. z 1999 r.; Nr 15, poz. 139, ze zmianami: Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000 r.; Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r.; Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804, z 2002 r.; Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112 ) w związku z art. 85 ust. 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492 z 2005 r.; Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087 z 2006 r.; Nr 45, poz. 319 i 225, poz. 1635 z 2007 r.; Nr 127, poz. 880)


                                                        Uchwała Nr XV / 161 / 2007
                                                           Rady Gminy Białe Błota
                                                          z dnia 19 grudnia 2007 r.
 
w sprawie odrzucenia zarzutu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łochowice – Łochowo – Lisi Ogon, wniesionego przez p. Mieczysława Kuczyńskiego, Marię Kuczyńską i Józefa Kuczyńskiego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r.; Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r.; Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r.; Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r.; Nr 172, poz. 1441, z 2006 r.; Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r.; Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), art. 24 ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity – Dz. U. z 1999 r.; Nr 15, poz. 139, ze zmianami:  Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000 r.; Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r.; Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804, z 2002 r.; Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112 ) w związku z art. 85 ust. 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492 z 2005 r.; Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087 z 2006 r.; Nr 45, poz. 319 i 225, poz. 1635 z 2007 r.; Nr 127, poz. 880)
 
Rada Gminy Białe Błota uchwala, co następuje:
 
§ 1. Odrzucić zarzut wniesiony przez pana Mieczysława Kuczyńskiego, Panią Marię Kuczyńską i Józefa Kuczyńskiego do wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łochowice, Łochowo, Lisi Ogon, dotyczący terenu działek nr ew.: 251/1, 251/2, 251/3, 353, 255/21 i 255/22 położonych w Łochowie.
 
§  2.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                             Wiceprzewodniczący Rady Gminy Białe Błota
 
 
                                                                 Bartosz Lau
 
 

 
Uzasadnienie  
Mieczysław Kuczyński, Maria Kuczyńska i Józef Kuczyński jako współwłaściciele działek nr ew.: 251/1, 251/2, 251/3, 255/21 i 255/22 położonych w miejscowości Łochowo, gm. Białe Błota wnieśli w dniu 29.06.2007 r. zarzut do wyłożonego projektu planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Łochowice – Łochowo – Lisi Ogon wyrażając sprzeciw co do wprowadzenia poszerzenia ulicy lokalnej oznaczonej symbolem 0296 KL (ul. Topolowej) oraz wprowadzenia linii zabudowy na wysokości działek nr 255/21 i 255/22 na głębokość 18m od obecnej  granicy z ul. Topolową. Wnoszący zarzut w uzasadnieniu twierdzą, że wprowadzenie poszerzenia ul. Topolowej do 15,0 m w liniach rozgraniczających, biorąc pod uwagę, że jest to ulica krótka i nie łączy innych ulic jest nieuzasadnione.
Odnosząc się do wprowadzonej linii zabudowy na terenie działek 255/21 i 255/22 wnieśli, aby wynosiła 6,0 m od granicy z ulicą, czyli taka jak jest powszechnie stosowana.
Po przeanalizowaniu wniesionego zarzutu oraz wnikliwym przeczytaniu rysunku planu stwierdzono, że przedstawione przez wnoszących argumenty nie odpowiadają sytuacji projektowanej  ulicy lokalnej oznaczonej symbolem 0296 KL.
Za odrzuceniem zarzutu, o którym mowa w § 1 uchwały przemawiają następujące argumenty:
1)        Projektowana droga lokalna oznaczona symbolem 0296 KL zbiera ruch drogowy z przylegających do niej innych dróg lokalnych oznaczonych symbolami 0289 KL, 0290 KL, 0291 KL, 0292 KL, 0299 KL, 0300 KL, 0301 KL, 0302 KL, 0297 KL. Pomimo, że ulica Topolowa jest stosunkowo krótka, to w przyszłości będzie znacznie obciążona ruchem kołowym. Ponadto należy mieć na uwadze, że w pasie drogowym trzeba będzie umieścić wszystkie media niezbędnej infrastruktury technicznej i przewidzieć chodniki dla ruchu pieszego, który będzie generowany z przylegających obszarów. Biorąc pod uwagę przepisy projektowania dróg przyjęta szerokość pasa drogowego dla projektowanej ul. Topolowej jest właściwa.
2)        Wprowadzona nieprzekraczalna linia zabudowy od ul. Topolowej między innymi dla działek 255/21 i 255/22 podyktowana została przebiegiem napowietrznej linii energetycznej, dla której obowiązuje zachowanie strefy ochronnej z zakazem zabudowy.
3)        Projekt miejscowego planu natomiast nie dyskwalifikuje istniejącej zabudowy, która przekracza projektowaną linię zabudowy. Istniejące obiekty mogą być użytkowane na dotychczasowych zasadach.
Za uzasadnieniem prawnym odrzucenia zarzutu, o którym mowa w § 1 uchwały przemawia dodatkowo:
Zgodnie z art. 64 Konstytucji RP z dnia 02.kwietnia 1992 roku (Dz. U. Z Dnia  16.lipca 1997r.) „Każdy ma prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia... Własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie w jakim nie narusza ona istoty prawa własności”. Ten przepis chroni prawo własności, jednak zgodnie z  art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z 1994 r. w planie ustala się w zależności od potrzeb linie rozgraniczające, ulice, place oraz drogi publiczne. W niniejszej sprawie władztwo planistyczne przysługujące gminie na podstawie art. 4 ust. 1 w/w ustawy nie zostało nadużyte. Przedstawione wyżej okoliczności faktyczne, przemawiają za usytuowaniem drogi 0296 KL oraz linii zabudowy dla tej drogi w sposób przedstawiony w projekcie planu.
Ponadto zastosowane rozwiązanie zagospodarowania terenu w stosunku do wnioskowanego terenu w Łochowie jest spójne z ustaleniami Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota przyjętym Uchwałą Nr XXVIII/235/2001 Rady Gminy Białe Błota z dnia 15.02.2001 r.  Dlatego postanowiono odrzucić wniesiony zarzut. Interes publiczny nie mógł być zaspokojony w tej sprawie tylko z wykorzystaniem trenów gminnych.  
 
 
                                                            Wiceprzewodniczący Rady Gminy Białe Błota
 
 
                                                                               Bartosz Lau
 
 
 

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (21 grudnia 2007, 14:53:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2496