Uchwała nr XV / 162 / 2007Rady Gminy Białe Błotaz dnia 19 grudnia 2007w sprawie odrzucenia zarzutu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łochowice – Łochowo – Lisi Ogon, wniesionego przez p. Piotra Kempińskiego i p. Renatę ZyglewskąNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r.; Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r.; Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r.; Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r.; Nr 172, poz. 1441, z 2006 r.; Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r.; Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), art. 24 ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity – Dz. U. z 1999 r.; Nr 15, poz. 139, ze zmianami: Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000 r.; Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r.; Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804, z 2002 r.; Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112 ) w związku z art. 85 ust. 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492 z 2005 r.; Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087 z 2006 r.; Nr 45, poz. 319 i 225, poz. 1635 z 2007 r.; Nr 127, poz. 880)

Uchwała nr XV / 162 / 2007
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 19 grudnia 2007


w sprawie odrzucenia zarzutu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łochowice – Łochowo – Lisi Ogon, wniesionego przez p. Piotra Kempińskiego i p. Renatę Zyglewską

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r.; Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r.; Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r.; Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r.; Nr 172, poz. 1441, z 2006 r.; Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r.; Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), art. 24 ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity – Dz. U. z 1999 r.; Nr 15, poz. 139, ze zmianami: Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000 r.; Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r.; Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804, z 2002 r.; Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112 ) w związku z art. 85 ust. 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492 z 2005 r.; Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087 z 2006 r.; Nr 45, poz. 319 i 225, poz. 1635 z 2007 r.; Nr 127, poz. 880)


                                                        Uchwała Nr XV / 162 / 2007
                                                           Rady Gminy Białe Błota
                                                          z dnia 19 grudnia 2007 r.
 
w sprawie odrzucenia zarzutu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łochowice – Łochowo – Lisi Ogon, wniesionego przez p. Piotra Kempińskiego i p. Renatę Zyglewską
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r.; Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r.; Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r.; Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r.; Nr 172, poz. 1441, z 2006 r.; Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r.; Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), art. 24 ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity – Dz. U. z 1999 r.; Nr 15, poz. 139, ze zmianami:  Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000 r.; Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r.; Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804, z 2002 r.; Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112 ) w związku z art. 85 ust. 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492 z 2005 r.; Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087 z 2006 r.; Nr 45, poz. 319 i 225, poz. 1635 z 2007 r.; Nr 127, poz. 880)
 
Rada Gminy Białe Błota uchwala, co następuje:
 
§ 1. Odrzucić zarzut wniesiony przez pana Piotra Kempińskiego i panią Renatę Zyglewską do wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łochowice, Łochowo, Lisi Ogon, dotyczący terenu działki nr ew.: 89/4 położonej w Łochowicach
 
§   2.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                           Wiceprzewodniczący Rady Gminy Białe Błota
 
 
                                                                           Bartosz Lau
 
 

Uzasadnienie  
Pan Piotr Kempiński i pani Renata Zyglewska jako współwłaściciele działki nr ew.: 89/4 położonej w m. Łochowice, gm. Białe Błota wnieśli w dniu 27.06.2007 r. zarzut do wyłożonego projektu planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Łochowice – Łochowo – Lisi Ogon wyrażając sprzeciw do wprowadzenia poszerzenia pasa drogowego w ul. Ślesińskiej o ok. 2,0 m na teren działki 89/4 oraz w ul. Łąkowej o ok. 4,0 m w głąb przedmiotowej działki.
Podstawę prawną dla wprowadzenia poszerzenia dróg publicznych oznaczonych w planie symbolami 011 KL i 013 KL stanowią przepisy rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz.430). Konieczność wprowadzenia poszerzenia pasa drogowego ul. Ślesińskiej oraz ul. Łąkowej wynika bezpośrednio z przepisów zawartych w § 7 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, który określa minimalne szerokości ulic w liniach rozgraniczających. 
Wprowadzone poszerzenie ulic 011 KL i 013 KL stanowi część większego układu komunikacyjnego, mającego za zadanie skomunikowanie osiedli mieszkaniowych powstających w północnej i południowej oraz wschodniej i zachodniej części Łochowic. Przeznaczenie w planie miejscowym nieruchomości nr ew. 89/4, stanowiącej własność Pana Piotra Kempińskiego i Pani Renaty Zyglewskiej, na funkcje zabudowy mieszkaniowej wymaga zapewnienia do nich dostępu drogą lokalną. Ze względu na istniejącą zabudowę wzdłuż ulicy Łąkowej, po jej północnej stronie, nie ma możliwości przeprowadzenia koniecznego poszerzenia przy zachowaniu obecnego kształtu i powierzchni działki nr ew. 89/4 położonej w m. Łochowice.
Zgodnie z  art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z 1994 r. w planie ustala się w zależności od potrzeb linie rozgraniczające, ulice, place oraz drogi publiczne. W niniejszej sprawie władztwo planistyczne przysługujące gminie na podstawie art. 4 ust. 1 w/w ustawy nie zostało nadużyte. Przedstawione wyżej okoliczności faktyczne, przemawiają za usytuowaniem drogi 011 KL oraz 013 KL  w sposób przedstawiony w projekcie planu.
Własność może być ograniczona m. in. ze względu na ważną wartość mocniej chronioną (zasada hierarchiczności wartości chronionych przez prawo). Wartością wyżej chronioną (art. 21, ust. 2 Konstytucji RP) jest interes publiczny („cele publiczne”)
Zgodnie z art. 24, ust. 3 o zagospodarowaniu przestrzennym ustawy: „o uwzględnieniu bądź odrzuceniu zarzutu rozstrzyga Rada Gminy w drodze uchwały zawierającej uzasadnienia faktyczne i prawne.”
Przepis ten znajduje nadal zastosowanie z mocy art. 85, ust. 2 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, którego treść brzmi: „Do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego województw, w stosunku do których podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzania lub zmiany planu oraz zawiadomiono o terminie wyłożenia tych planów od publicznego wglądu, ale postępowanie nie zostało zakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.” Wyłożenie projektu planu do wglądu publicznego nastąpiło w okresie od 02 lipca 2003 roku do 22.lipca 2003 roku- a zawiadomienie o jego wyłożeniu do publicznego wglądu nastąpiło przed dniem wejścia w życie w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 roku.
Natomiast wyłożenie projektu miejscowego planu do wglądu publicznego w dniach od 24 maja do 18 czerwca 2007 roku podyktowane było przepisem art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym w związku z konicznością uwzględnienia wniesionych zarzutów i protestów do tego projektu miejscowego planu z wyłożenia z 2003 r.
 
 
                                                                 Wiceprzewodniczący Rady Gminy Białe Błota
 
 
                                                                                Bartosz Lau
 

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (21 grudnia 2007, 14:55:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2233