Uchwała nr XII/182/2003Rady Gminy Białe Błotaz dnia 24 listopada 2003w sprawie odrzucenia protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego wsi Łochowice, Łochowo, Lisi Ogon wniesionego przez p. Zenona Ristau Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 85, ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z dnia 10.05.2003 r.) oraz art. 23, ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 15 z 1999 r., poz. 139 z późniejszymi zmianami)

Uchwała nr XII/182/2003
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 24 listopada 2003


w sprawie odrzucenia protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego wsi Łochowice, Łochowo, Lisi Ogon wniesionego przez p. Zenona Ristau Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 85, ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z dnia 10.05.2003 r.) oraz art. 23, ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 15 z 1999 r., poz. 139 z późniejszymi zmianami)


Rada Gminy Białe Błota
uchwala, co następuje:

§ 1

Odrzucić protest wniesiony przez p. Zenona Ristau do projektu miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego wsi Łochowice, Łochowo, Lisi Ogon i dotyczący zagospodarowania działek nr ew. 89/3 i 89/4.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota.

Przewodniczący
Rady Gminy

Bronisław Balcerowski

metryczka


Opublikował: Filip Dobiszewski (9 stycznia 2004, 12:47:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2896