Uchwała nr XII/185/2003Rady Gminy Białe Błotaz dnia 24 listopada 2003w sprawie uwzględnienia protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łochowice, Łochowo, Lisi Ogon wniesionego przez Nadleśnictwo BydgoszczNa podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 85, ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z dnia 10.05.2003 r.) oraz art. 23, ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 15 z 1999 r., poz. 139 z późniejszymi zmianami)

Uchwała nr XII/185/2003
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 24 listopada 2003


w sprawie uwzględnienia protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łochowice, Łochowo, Lisi Ogon wniesionego przez Nadleśnictwo Bydgoszcz

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 85, ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z dnia 10.05.2003 r.) oraz art. 23, ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 15 z 1999 r., poz. 139 z późniejszymi zmianami)


Rada Gminy Białe Błota
uchwala, co następuje:

§ 1

Uwzględnić protest wniesiony przez Nadleśnictwo Bydgoszcz do projektu miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego wsi Łochowice, Łochowo, Lisi Ogon i dotyczący przebiegu dróg lokalnych oznaczonych symbolami 0263 KL, 0274 KL i 0296 KL.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota.

Przewodniczący
Rady Gminy

Bronisław Balcerowski

metryczka


Opublikował: Filip Dobiszewski (9 stycznia 2004, 12:50:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2645