Uchwała nr XII/187/2003Rady Gminy Białe Błotaz dnia 24 listopada 2003w sprawie uwzględnienia protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łochowice, Łochowo, Lisi Ogon wniesionego przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe POL-ELEKTRA Sp. z o.o.Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 85, ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z dnia 10.05.2003 r.) oraz art. 23, ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 15 z 1999 r., poz. 139 z późniejszymi zmianami)

Uchwała nr XII/187/2003
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 24 listopada 2003


w sprawie uwzględnienia protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łochowice, Łochowo, Lisi Ogon wniesionego przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe POL-ELEKTRA Sp. z o.o.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 85, ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z dnia 10.05.2003 r.) oraz art. 23, ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 15 z 1999 r., poz. 139 z późniejszymi zmianami)


Rada Gminy Białe Błota
uchwala, co następuje:

§ 1

Uwzględnić w całości protest wniesiony przez P.P.-H. POL-ELEKTRA Sp. z o.o. do projektu miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego wsi Łochowice, Łochowo, Lisi Ogon dotyczący zagospodarowania terenu działki nr ew.: 120/16 położonej w m. Łochowo.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota.

Przewodniczący
Rady Gminy

Bronisław Balcerowski

metryczka


Opublikował: Filip Dobiszewski (9 stycznia 2004, 12:53:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2776