Uchwała nr XIII/196/2003Rady Gminy Białe Błotaz dnia 3 grudnia 2003w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla obliczenia podatku leśnego za 2004r. oraz poboru tego podatkuNa podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001r. Nr.142, poz.1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz.U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ) oraz art.4 ust. 5, art. 6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002r.o podatku leśnym ( D. U. z 2002r. Nr 200, poz.1682, ze zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 216, poz. 1826) w związku z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2003 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2003r.(M.P z 2003r. Nr.50,poz.787)

Uchwała nr XIII/196/2003
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 3 grudnia 2003


w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla obliczenia podatku leśnego za 2004r. oraz poboru tego podatku

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001r. Nr.142, poz.1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz.U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ) oraz art.4 ust. 5, art. 6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002r.o podatku leśnym ( D. U. z 2002r. Nr 200, poz.1682, ze zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 216, poz. 1826) w związku z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2003 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2003r.(M.P z 2003r. Nr.50,poz.787)


Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§  1

Do celów obliczenia podatku leśnego za 2004 rok na terenie Gminy Białe Błota  obniżyć średnią cenę sprzedaży drewna, ustaloną na podstawie odpowiedniego Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do kwoty 66,73 zł za 1 m3 .

§  2

  1. Zarządzić pobór podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa.
  2. Na inkasentów wyznacza się sołtysów poszczególnych sołectw Gminy Białe Błota.
  3. Ustalić wynagrodzenie za inkaso  w wysokości  4 % pobranego podatku.

§  3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota.

§  4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą od  1 stycznia 2004 roku i ma zastosowanie w roku kalendarzowym 2004.

Przewodniczący Rady Gminy
Białe Błota

Bronisław Balcerowski

metryczka


Opublikował: Filip Dobiszewski (13 stycznia 2004, 11:22:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3913