Uchwała nr XIII/198/2003Rady Gminy Białe Błotaz dnia 3 grudnia 2003w sprawie pobierania opłaty administracyjnej za czynności urzędowe Wójta GminyNa podstawie art.18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr.142, poz.1591 ze zmianami: Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Dz.U. z 2002r. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz 1568 ) oraz art.18, art.19 pkt.1 lit d ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz.84 ze zm.: Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1683, Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Dz.U. Nr188, poz.1840, Dz. U. Nr.203, poz.1966 )

Uchwała nr XIII/198/2003
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 3 grudnia 2003


w sprawie pobierania opłaty administracyjnej za czynności urzędowe Wójta Gminy

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr.142, poz.1591 ze zmianami: Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Dz.U. z 2002r. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz 1568 ) oraz art.18, art.19 pkt.1 lit d ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz.84 ze zm.: Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1683, Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Dz.U. Nr188, poz.1840, Dz. U. Nr.203, poz.1966 )


Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§  1

Wprowadza się obowiązek pobierania opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wykonywane przez Wójta Gminy Białe Błota nie objęte przepisami o opłacie skarbowej: -  za sporządzenie testamentu  w wysokości 74,00 zł

§  2

Opłata określona w § 1  podlega uiszczeniu przed dokonaniem czynności urzędowych na konto Urzędu Gminy Białe Błota.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota .

§  4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 -tu dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego  z mocą od 1 stycznia 2004 roku i ma zastosowanie w roku 2004.


Przewodniczący Rady Gminy
Białe Błota

Bronisław Balcerowski

metryczka


Opublikował: Filip Dobiszewski (13 stycznia 2004, 11:38:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3343