Uchwała nr XIII/201/2003Rady Gminy Białe Błotaz dnia 3 grudnia 2003w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr.142, poz.1591 ze zmianami: Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz.220,.Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz.1568,) oraz art.6 ust 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U.z 2002r. Nr 9,poz.84 ze zm.: Dz. U. z 2002 r. nr 200, poz. 1683, Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039 , Dz. U. Nr 188, poz. 1840, Dz. U. Nr 203, poz. 1966,) art. 6 a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U z 1993r. Nr.94, poz.431 z zm: Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz.3, Dz. U. z 1996 r. Nr 91, poz.409, Dz. U. z 1997 r. Nr 43, poz.272, Nr 137, poz. 926, Dz. U. z 1998 r. Nr 108, poz. 681, Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 875, Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1680, Dz. U. z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, ) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r.o podatku leśnym ( D. U. z 2002r. Nr 200, poz.1682, ze zm: Dz. U. z 2002 r. Nr 216, poz. 1826)

Uchwała nr XIII/201/2003
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 3 grudnia 2003


w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr.142, poz.1591 ze zmianami: Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz.220,.Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz.1568,) oraz art.6 ust 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U.z 2002r. Nr 9,poz.84 ze zm.: Dz. U. z 2002 r. nr 200, poz. 1683, Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039 , Dz. U. Nr 188, poz. 1840, Dz. U. Nr 203, poz. 1966,) art. 6 a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U z 1993r. Nr.94, poz.431 z zm: Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz.3, Dz. U. z 1996 r. Nr 91, poz.409, Dz. U. z 1997 r. Nr 43, poz.272, Nr 137, poz. 926, Dz. U. z 1998 r. Nr 108, poz. 681, Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 875, Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1680, Dz. U. z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, ) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r.o podatku leśnym ( D. U. z 2002r. Nr 200, poz.1682, ze zm: Dz. U. z 2002 r. Nr 216, poz. 1826)


Rada Gminy
uchwala, co następuje :

§  1

  1. Wzór formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych do celów ustalenia podatku od nieruchomości dla osób fizycznych IN – 1, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.
  2. Wzór formularza informacji o gruntach do celów ustalenia podatku  rolnego dla osób fizycznych IR-1, stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały.
  3. Wzór formularza informacji o lasach do celów ustalenia podatku leśnego od osób fizycznych IL –1, stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały.

§  2

  1. Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe DN-1, stanowiący załącznik Nr 4 do uchwały.
  2. Wzór deklaracji na podatek rolny dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostek organizacyjnych Lasów  Państwowych DR-1, stanowiący załącznik Nr 5 do uchwały.
  3. Wzór deklaracji na podatek leśny dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych , a także jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa DL-1, stanowiący załącznik Nr 6 do uchwały.

§  3

Traci moc uchwała Rady Gminy Białe Błota Nr II/17/2002 z dnia 9 grudnia 2003 r. W sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

§  4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§  5

Uchwała  wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Bronisław Balcerowski

Załącznik Nr 1 (57kB) word

Załącznik Nr 2 (94kB) word

Załącznik Nr 3 (45kB) word

Załącznik Nr 4 (72kB) word

Załącznik Nr 5 (154kB) word

Załącznik Nr 6 (45kB) word

 

metryczka


Opublikował: Filip Dobiszewski (13 stycznia 2004, 12:25:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3039