Uchwała nr XIII/189/2003Rady Gminy Białe Błotaz dnia 3 grudnia 2003w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających pow. 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Białe Błota miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity – Dz.U. z 2002r.Nr 147,poz.1231 ze zmianami: Dz.U. z 2002r. Nr 167, poz. 1372, Dz.U. z 2001r. Nr 128, poz.1401, Dz.U.z 2003r. Nr 80, poz.719, Dz.U. z 2003r. Nr 122, poz.1143)

Uchwała nr XIII/189/2003
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 3 grudnia 2003


w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających pow. 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Białe Błota miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity – Dz.U. z 2002r.Nr 147,poz.1231 ze zmianami: Dz.U. z 2002r. Nr 167, poz. 1372, Dz.U. z 2001r. Nr 128, poz.1401, Dz.U.z 2003r. Nr 80, poz.719, Dz.U. z 2003r. Nr 122, poz.1143)


Rada Gminy
uchwala , co następuje:

§ 1

Ustalić dla Gminy Białe Błota ogólną liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających pow. 4,5% alkoholu  (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia  poza miejscem sprzedaży w ilości 45 punktów.

§ 2

Punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie mogą znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów takich jak : szkoła, przedszkole bądź inna placówka oświatowo-wychowawcza, obiekt kultu religijnego ( kościół, kaplica, cmentarz), zakład przemysłowy, zakład opieki zdrowotnej lub obiekt sportowy. Przez bezpośrednie sąsiedztwo należy rozumieć usytuowanie punktu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych  na nieruchomości graniczącej z nieruchomością, na której znajdują się wyżej wymienione obiekty.

§ 3

Zasada określona w   §  2 nie  dotyczy  punktów posiadających zezwolenia w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 4

Sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na imprezach organizowanych na wolnym powietrzu może odbywać się tylko za zezwoleniem i tylko w miejscu do tego wyznaczonym, po uzyskaniu pisemnej zgody organizatora imprezy.

§ 5

Tracą moc : Uchwała Nr XV/100/99 Rady Gminy Białe Błota z dnia 5 listopada 1999r w sprawie ustalenia szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych,  Uchwała Nr XXIII/184/2000 Rady Gminy Białe Błota z dnia 10 sierpnia 2000r w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających pow. 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży , zasad usytuowania oraz warunków podawania i spożywania napojów alkoholowych i Uchwała Nr V/49/2003 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 marca 2003r w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/184/2000r Rady Gminy Białe Błota z dnia 10 sierpnia 2000r.

§ 6

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Białe Błota.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Bronisław  Balcerowski

metryczka


Opublikował: Filip Dobiszewski (13 stycznia 2004, 12:35:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3195