Uchwała nr XIII/190/2003Rady Gminy Białe Błotaz dnia 3 grudnia 2003W sprawie zbycia nieruchomości gruntowej.Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art.13 ust. 1 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 46, poz. 543 z późn. zmianami)

Uchwała nr XIII/190/2003
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 3 grudnia 2003


W sprawie zbycia nieruchomości gruntowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art.13 ust. 1 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 46, poz. 543 z późn. zmianami)


Rada Gminy
uchwala co następuje:

§  1

Zbyć w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową  położoną w Białych Błotach, oznaczoną numerem ew. 40/21 o pow. 1,3808 ha, wpisaną w KW Nr 64243, przedstawioną  w załączniku graficznym do niniejszej uchwały, stanowiącym jej integralną część.

§  2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota

§  3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Białe Błota.

Przewodniczący Rady Gminy

Bronisław Balcerowski

metryczka


Opublikował: Filip Dobiszewski (13 stycznia 2004, 12:38:39)

Ostatnia zmiana: Filip Dobiszewski (13 stycznia 2004, 12:45:55)
Zmieniono: bład w dacie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2311