Uchwała nr XIII/202/2003Rady Gminy Białe Błotaz dnia 3 grudnia 2003w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze gminy Białe BłotaNa podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 r., Nr 72, poz. 747 z późn. zm.)

Uchwała nr XIII/202/2003
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 3 grudnia 2003


w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze gminy Białe Błota

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 r., Nr 72, poz. 747 z późn. zm.)


Rada   Gminy
uchwala,  co następuje :

§ 1

Zatwierdzić następujące taryfy w postaci:

  1. Ceny za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych sp. z o.o. w Białych Błotach w wysokości 2.16 zł brutto za 1 m3.
  2. Stawkę opłaty abonamentowej 2.01 zł brutto za wodomierz na miesiąc.
  3. Cenę za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Zakładu Budownictwa i Usług Komunalnych sp. z. o.o. w Białych Błotach w wysokości 3.02 zł brutto za 1m3 ścieków.

§ 2

Opłaty, o których mowa w §1 pobiera Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych sp. z o.o. w Białych Błotach, ul. Betonowa 1A, eksploatujący urządzenia zaopatrzenia w wodę i urządzenia kanalizacyjne.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 16 stycznia 2004r.  i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Białych Błotach


Przewodniczący Rady Gminy


Bronisław Balcerowski 

metryczka


Opublikował: Filip Dobiszewski (13 stycznia 2004, 13:19:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3098