Uchwała nr XIII/191/2003Rady Gminy Białe Błotaz dnia 3 grudnia 2003w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania posiadanych działekNa podstawie art.18ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) oraz art.37 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.z 2000 r., Nr 46, poz.543 z późn. zmianami).

Uchwała nr XIII/191/2003
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 3 grudnia 2003


w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania posiadanych działek

Na podstawie art.18ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) oraz art.37 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.z 2000 r., Nr 46, poz.543 z późn. zmianami).


Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1

Sprzedać w trybie bezprzetargowym działki : nr 381/24 o pow. 245 m2  i nr 381/26 o pow. 275 m2 położone w Białych Błotach, stanowiące własność gminy Białe Błota, właścicielowi działek przyległych o nr 381/23 i 381/25, określonych na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Białe Błota.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Białych Błotach.

 


Przewodniczący Rady Gminy


Bronisław Balcerowski 

metryczka


Opublikował: Filip Dobiszewski (16 stycznia 2004, 09:21:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2772