Uchwała nr XIII/192/2003Rady Gminy Białe Błotaz dnia 3 grudnia 2003w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na prowadzenie ośrodka zamiejscowego rejestracji pojazdów w siedzibie Urzędu Gminy Białe BłotaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11 w związku z art. 8 ust. 2a i art. 10, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm.) oraz art. 111 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

Uchwała nr XIII/192/2003
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 3 grudnia 2003


w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na prowadzenie ośrodka zamiejscowego rejestracji pojazdów w siedzibie Urzędu Gminy Białe Błota

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11 w związku z art. 8 ust. 2a i art. 10, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm.) oraz art. 111 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)


Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1

Gmina Białe Błota udziela pomocy finansowej Powiatowi Bydgoskiemu w  miesiącu grudniu 2003 roku w kwocie 4.308,04 zł  oraz w 2004 roku w kwocie 12.488,04 zł na dofinansowanie prowadzenia w siedzibie Urzędu Gminy Białe Błota ośrodka zamiejscowego rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów osobowych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy

Bronisław Balcerowski

metryczka


Opublikował: Filip Dobiszewski (16 stycznia 2004, 09:24:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2888