Uchwała nr XIV/203/2003Rady Gminy Białe Błotaz dnia 30 grudnia 2003w sprawie zmian w budżecie gminy Białe Błota na 2003 r.Na podstawie art. 18 , ust. 2 , pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zmian . )

Uchwała nr XIV/203/2003
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 30 grudnia 2003


w sprawie zmian w budżecie gminy Białe Błota na 2003 r.

Na podstawie art. 18 , ust. 2 , pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zmian . )


Rada Gminy
uchwala, co następuje :

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy na 2003 r. , zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1 a

Na kwotę                                             18.403.960,- zł
z tego :
a) własne                                             7.029.056,- zł
b) udziały w podatkach stanowiących
    dochód budżetu państwa                    2.596.948,- zł
c) subwencje                                         7.185.118,- zł
d) dotacje                                             1.592.838,- zł

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy na 2003 r. na kwotę 20.703.960,- zł Zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy wynosi 2.300.000,- zł

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest kredyt długoterminowy w wysokości 2.300.000,- zł

§ 4

Ustala się zmiany w wieloletnim programie inwestycyjnym , zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5

Ustala się zmiany w planowanych spłatach zobowiązań oraz prognozowanych kwotach długu na 2003 rok i lata następne , zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4 a.

§ 6

Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2003 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7

Ustala się zmiany w planie finansowym z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8

Ustala się zmiany w planie przychodów i wydatków środków specjalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9

Ustala się zmiany w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10

Ustala się zmiany w planie wydatków realizowanych przez jednostki pomocnicze gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 9 .

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy


Bronisław Balcerowski

metryczka


Opublikował: Filip Dobiszewski (12 lutego 2004, 09:29:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2450