Uchwała nr XIV/205/2003Rady Gminy Białe Błotaz dnia 30 grudnia 2003w sprawie sprzedaży gruntuNa podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz.U z 2002 r., Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984) oraz 37 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 46, poz. 543 ze zmianami: Dz.U z 2000r. Nr 6, poz.70, z 2001 r., Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz.1800, z 2002 r. Nr 25, poz.253, Nr 74, poz. 676, Nr 126, poz.1070, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz.1112, Nr 200, poz.1682, z 2003 r., Nr 1, poz.15, z 2002 r., Nr 240, poz.2058, z 2003 r., Nr 80, poz.720, Nr 80, poz.721, Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568).

Uchwała nr XIV/205/2003
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 30 grudnia 2003


w sprawie sprzedaży gruntu

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz.U z 2002 r., Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984) oraz 37 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 46, poz. 543 ze zmianami: Dz.U z 2000r. Nr 6, poz.70, z 2001 r., Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz.1800, z 2002 r. Nr 25, poz.253, Nr 74, poz. 676, Nr 126, poz.1070, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz.1112, Nr 200, poz.1682, z 2003 r., Nr 1, poz.15, z 2002 r., Nr 240, poz.2058, z 2003 r., Nr 80, poz.720, Nr 80, poz.721, Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568).


Rada Gminy
uchwala, co następuje :

§ 1

Sprzedać w drodze przetargu ograniczonego do osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie przesyłania energii elektrycznej, działkę  nr 185/19 o pow. 85 m2  położoną w miejscowości Łochowo, stanowiącą własność Gminy Białe Błota,  określoną na załączniku graficznym, stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Białe Błota.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Białych Błotach.


Przewodniczący Rady Gminy

Bronisław Balcerowski

metryczka


Opublikował: Filip Dobiszewski (29 lutego 2004, 19:20:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2504