Uchwała nr XIV/206/2003Rady Gminy Białe Błotaz dnia 30 grudnia 2003w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe BłotaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Dz.U. z 2002r. Nr 62, poz.558, Dz.U.z 2002r. Nr 113, poz.984, Dz.U. z 2002r. Nr 214, poz.1806, Dz.U. z 2003r., Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568) i art. 4 pkt 1-6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 1996r. Nr 132, poz. 622 z późn.zm.: Dz.U. z 1997r. Nr 121, poz.770, Dz.U. z 1997r. Nr 60, poz.369, Dz.U.z 2000r. Nr 22, poz.272, Dz.U. z 2001r. Nr100, poz.1085, Dz.U. z 2001 Nr 154, poz.1800, Dz.U. z 2002r. Nr113, poz.984, Dz.U. z 2003r. Nr 7, poz.78)

Uchwała nr XIV/206/2003
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 30 grudnia 2003


w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Dz.U. z 2002r. Nr 62, poz.558, Dz.U.z 2002r. Nr 113, poz.984, Dz.U. z 2002r. Nr 214, poz.1806, Dz.U. z 2003r., Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568) i art. 4 pkt 1-6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 1996r. Nr 132, poz. 622 z późn.zm.: Dz.U. z 1997r. Nr 121, poz.770, Dz.U. z 1997r. Nr 60, poz.369, Dz.U.z 2000r. Nr 22, poz.272, Dz.U. z 2001r. Nr100, poz.1085, Dz.U. z 2001 Nr 154, poz.1800, Dz.U. z 2002r. Nr113, poz.984, Dz.U. z 2003r. Nr 7, poz.78)


Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota w postaci „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białe Błota”, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota.

§ 3

Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XXXVII/349/2002 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego


Przewodniczący Rady Gminy

Bronisław Balcerowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały (71kB) word

metryczka


Opublikował: Filip Dobiszewski (29 lutego 2004, 19:28:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2668