Uchwała nr RGK.0007.175.2011Rady Gminy Białe Błotaz dnia 13 grudnia 2011zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Białe Błota na lata 2011 - 2015" Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 2 i 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, ze zm.:, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111,Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281 ), art.17 ust. 2 pkt.4, art.110 ust.10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362, ze zm.:, Nr 202, poz.1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz.1738, z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 40, poz.229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz.842, z 2011 r. Nr 81, poz.440, Nr 106, poz. 622 ), w związku z art. 6 ust.1 i ust.2 pkt.1, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493,ze zm.: z 2009 r. Nr 206, poz.1589, z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 125, poz. 842), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.175.2011
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 13 grudnia 2011


zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Białe Błota na lata 2011 - 2015"

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 2 i 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, ze zm.:, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111,Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281 ), art.17 ust. 2 pkt.4, art.110 ust.10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362, ze zm.:, Nr 202, poz.1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz.1738, z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 40, poz.229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz.842, z 2011 r. Nr 81, poz.440, Nr 106, poz. 622 ), w związku z art. 6 ust.1 i ust.2 pkt.1, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493,ze zm.: z 2009 r. Nr 206, poz.1589, z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 125, poz. 842), uchwala się, co następuje:


§ 1. Załącznik do uchwały numer RGK.0007.124.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 20 września 2011 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Białe Błota na lata 2011-2015" otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały. 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


 
Uzasadnienie
Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr. 180 poz. 1493 ze zm.) po dokonaniu nowelizacji art.6 ustawą z dnia 10.06.2010 r. w sprawie zmiany ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw realizacja zadań dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie należy do zadań własnych gminy. Zadania wyznacza ustawa, a do najważniejszych zadań należy :- opracowanie i realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie; - prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą; - zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia; - tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. Zakres współpracy pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Białe Błota na lata 2011 - 2015" w szczególności obejmuje działania na rzecz: 1) Budowania systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Białe Błota poprzez współpracę jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz organów administracji rządowej i wymiaru sprawiedliwości w ramach przeciwdziałania przemocy domowej; 2) Podnoszenia świadomości społecznej mieszkańców w zakresie problematyki przemocy w rodzinie poprzez integrowanie środowisk i działań na rzecz ograniczenia zjawiska przemocy w rodzinie; 3) Wymiany informacji o zjawisku przemocy w rodzinie. Realizacja powyższych zadań w Gminie Białe Błota prowadzona będzie w oparciu o niniejszy program, którego głównym celem będzie zmniejszenie skali zjawiska przemocy oraz stworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu pomocy dla osób zagrożonych, bądź uwikłanych w zjawisko przemocy. Załącznik do uchwały zmodyfikowany został w niewielkim zakresie dostosowującym go do form i standardów współpracy pomiędzy poszczególnymi, wymienionymi w programie realizatorami oraz w zakresie doprecyzowania zadań wymienionych w harmonogramie.W związku z powyższym podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Białe Błota na lata 2011 - 2015" jest w pełni uzasadnione. 
 
  Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota 

                    Bartosz Lau
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (19 grudnia 2011, 11:41:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1745