Uchwała nr RGK.0007.177.2011Rady Gminy Białe Błotaz dnia 29 grudnia 2011w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2011-2021. Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578 oraz Nr 257, poz.1726 ), w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241), art. 18 ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675 oraz Nr 40, poz.230) uchwala się co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.177.2011
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 grudnia 2011


w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2011-2021.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578 oraz Nr 257, poz.1726 ), w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241), art. 18 ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675 oraz Nr 40, poz.230) uchwala się co następuje:§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Białe Błota na lata 2012-2019, zgodnie z Załącznikiem nr 1. 
§ 2. Przyjąć prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2019, zgodnie z Załąłcznikiem nr 1. 
§ 3. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2015, zgodnie z Załącznikiem nr 2 i 2 a. 
§ 4. 1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem nr 2 i 2 a. 
2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 
3. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania upoważnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujacych przedsięwzięcia ujete w Załączniku nr 2 i 2 a. 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
§ 6. Traci moc Uchwała Nr V/35/2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2011-2021, oraz Zarządzenie Nr 22 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 23 lutego 2011 r., Uchwała Nr RGK.0007.92.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 16 czerwca 2011 r. , Uchwała Nr RGK.0007.94.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 22 czerwca 2011 r. , Uchwała Nr 0007.116.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 sierpnia 2011 r. oraz Uchwała Nr RGK.0007.158.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 2 listopada 2011 r.w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2011-2021 
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Białe Błota. Załączniki: 177a.WPF.exe (161kB) plik

Przewodniczący Rady Gminy
Bartosz Lau

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (5 stycznia 2012, 13:37:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1721