Uchwała nr RGK.0007.178.2011Rady Gminy Białe Błotaz dnia 29 grudnia 2011w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230) uchwala się co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.178.2011
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 grudnia 2011


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230) uchwala się co następuje:§ 1. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 65 258 100,00 zł. 
2. Zwiększa się o kwotę 941 045,00 zł. 
3. Zmniejsza się o kwotę 941 045,00 zł. 
4. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 65 258 100,00 zł. 
5. Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza sie łącznie na: 
a) wydatki bieżące 41 788 719,00 zł. 
- kwota rezerwy ogólnej 489,00 zł, 
b) wydatki majątkowe 23 469 381,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 
§ 2. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6 185 416,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: 
a) kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w wysokości 6 000 000,00 zł. 
b) pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 185 416,00 zł. 
§ 3. Ustala się zmiany w zadaniach inwestycyjnych w 2011 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2. 
§ 4. Ustala się zmiany w planie dotacji z budżetu Gminy na 2011 r. dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 3. 
§ 5. Ustala się zmiany w zestawieniu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budzetowego na 2011 r., zgodnie z załącznikiem nr 4. 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Białe Błota. 


Załączniki: 178a.GRUDZIEŃ 2011 r.exe (149kB) plik

Przewodniczący Rady Gminy
Bartosz Lau
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (5 stycznia 2012, 13:39:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1448