Uchwała nr RGK.0007.182.2011Rady Gminy Białe Błotaz dnia 29 grudnia 2011zmieniająca uchwałę w sprawie "Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012". Na podstawie art. 5a ust.1 i ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm. z :2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 209, poz. 1244) uchwala się , co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.182.2011
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 grudnia 2011


zmieniająca uchwałę w sprawie "Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012".

Na podstawie art. 5a ust.1 i ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm. z :2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 209, poz. 1244) uchwala się , co następuje:
§ 1. W uchwale Nr RGK.0007.170.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie "Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012" wprowadza się następujące zmiany: 
1) Podstawa prawna otrzymuje brzmienie: 
"Na podstawie art. 5a ust.1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm. z: 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz 887,Nr 205, poz. 1211, Nr 209, poz. 1244) uchwala się , co następuje:"; 
2) W § 12 ust. 10 otrzymuje brzmienie: 
" 10. Ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu w tym ustalenia wysokości przyznanej dotacji dokonuje Wójt w formie zarządzenia.". 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Uzasadnienie
W związku z pismem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego WNK.IV.4131.55.2011 wszczynającym postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Białe Błota nr RGK.0007.170.2011 z dn. 24 listopada 2011 r., w sprawie "Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012" podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
 
  Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota 


                            Bartosz Lau
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (5 stycznia 2012, 13:49:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2138